НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

33 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ

В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

09 – 10.04.2020г., Благоевград