Специалности – ОКС “Магистър”

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И АНТРОПОЛОГИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ФИЛОЛОГ  И  ЕТНОЛОГ (КУЛТУРНА И  СОЦИАЛНА   АНТРОПОЛОГИЯ   НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНА, 2 СЕМЕСТЪРА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Студентът, завършил Магистърска програма “Английски език и антропология на Югоизточна Европа”, получава образователно-квалификационна степен Магистър по филология и етнология (специалист и преводач по английски език и по културна и социална антропология на Югоизточна Европа). Програмата надгражда получените знания в бакалавърската степен на специалност “Чужд език и етнология”. В общата концепция и на бакалавърската степен, и на магистърската степен е застъпено схващането за етнологията като синонимно название на социална антропология и културна антропология.

In English:

CULTURAL AND SOCIAL ANTHROPOLOGY OF SOUTH-EASTERN EUROPE

 

2. БАЛКАНИСТИКА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ФИЛОЛОГ-БАЛКАНИСТ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНA

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация във всички области, изискващи специалисти с балканистично филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, културни центрове, държавна администрация, неправителствени организации, наши и чуждестранни туристически, търговски и други фирми.

In English:

Balkan Studies

 

3. ЕЗИК И ЛИНГВИСТИКА В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ФИЛОЛОГ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНA

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската образователно-
квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите
професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката:
на езикознанието;
на литературознанието;
на странознанието;
на превода и на неговите социокултурни аспекти;
на методиката на обучението по чужд език;
на филологическата научноизследователска дейност.

In English:

Language and linguistics

 

4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА В МЕДИИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ЖУРНАЛИСТ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Магистърската програма осигурява комплексни познания и умения в областта на журналистическата работа. Студентите изучават фундаментални и специализиращи дисциплини и получават теоретични и практически познания в следните области: теория на жуналистиката, социални и полтически науки, знания в областта на хуманитаристиката, а също знания за медията като технология. Магистърската програма специализира филологическите компетентности по отношение на спецификата на журналистиката и дава основа за работа в електронните и в печатните медии. Допълнителни възможности за кариерно развитие дава курсът по чужд език.
Филологическият факултет осигурява възможност на студентите да практикуват във вестник „Филолог“, предаването на факултета на вълните на Радио Благоевград „В очите на света“, както и в други печатни и електронни медии в Благоевград и региона.

In English:

Journalistic studies

 

5. ЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обучаваните в образователно-квалификационната степен “магистър” на тази ОКС, специализиращи в областта на методика на преподаването на английски език в средното училище, надграждат, допълват и разширяват своите професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката на методиката на обучението по английски език в средната образователна степен на българското училище. Студентите придобиват знания и умения в областта на английския език, както и в областта на методиката на преподаването му.

In English:

LINGUISTIC ASPECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING

 

6. ПРЕВОД И СЪВРЕМЕННА АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ФИЛОЛОГ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската образователно-
квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите
професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката:
– на литературознанието;
– на странознанието;
– на превода и на неговите социокултурни аспекти;
– на методиката на обучението по чужд език.

In English:

TRANSLATION AND MODERN ENGLISH LITERATURE

 

7. СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, наши и чуждестранни фирми и други.
Завършилите специалността „Славянска филология получават образователен минимум:
– за основните проблеми на общото езикознание и литературната теория;
– за славянските езици и литератури;
– за историята и съвременното състояние на основния славянски език;
– за литературата на основния славянски език;
– за историята и съвременното състояние на българския език;
– за българската литература и фолклор;
– за теорията и практиката на превода.

 

8. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕНЦИ И НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ДРУГ МАЙЧИН ЕЗИК.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНA

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Магистърската програма е със срок на обучение 2 семестъра и е предназначена за студенти, завършили Българска филология като първа или втора специалност, Славянска филология, Балканистика, Педагогика на обучението по български и чужд език и др. и притежаващи професионална квалификация “учител по български език и литература”.

Магистърската програма предоставя на преподавателите по български език надграждаща  специализирана подготовка за работа в чуждоезикова среда (в обучителни центрове, училища и университети в чужбина) или с  граждани в България, чийто майчин език не е български (сред малцинствени или емигрантски общности). Акцентът е поставен върху  специфични особености при разглеждането и представянето на различните езикови равнища и категории, както и на рецепцията на българската литература при преподаването й  на носители на друг език. Паралелно с това магистрите получават и по-широка подготовка, позволяваща им да придобият компетенции в областта на интеркултурната комуникация, както и да се ориентират в проблемите, свързани с историята и културата на етническите малцинства в България.


9. ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 2 СЕМ.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПРЕВОДАЧ ПО СЪОТВЕТНИЯ ЕЗИК (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНA

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

За студенти, завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления 2.1. Филология, 3.1. Педагогика на обучението по …, или притежаващи легитимен сертификат за владеене на езика на ниво B2 по европейското езиково портфолио, както и за завършили други професионални направления с положен държавен изпит по съответния език  – 2 семестъра

Учебният план на магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  (за чуждестранни студенти) е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентноспособни, висококвалифицирани специалисти по славянски и балкански езици, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина от компетентни преводачи за нуждите на икономиката и туризма. Студентите, завършили тази програма, допълват и разширяват своите професионални умения в областта на  бизнес и туристическата терминология на съответния чужд език, на информационните технологии за превод и работа с база данни, усъвършенстват уменията си за редактиране на преводен текст и др. Те имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университети в Чехия, Гърция, Хърватия, както и да кандидатстват за платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност).

 

10. ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 4 СЕМ.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПРЕВОДАЧ ПО СЪОТВЕТНИЯ ЕЗИК (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

За студенти, които не отговарят на посочените изисквания в двусеместриалното обучение. Те следва да имат познания по съответния език, които се проверяват с изпит – входящ тест. – 4 семестъра

Учебният план на магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  (за чуждестранни студенти) е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентноспособни, висококвалифицирани специалисти по славянски и балкански езици, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина от компетентни преводачи за нуждите на икономиката и туризма. Студентите, завършили тази програма, допълват и разширяват своите професионални умения в областта на  бизнес и туристическата терминология на съответния чужд език, на информационните технологии за превод и работа с база данни, усъвършенстват уменията си за редактиране на преводен текст и др. Те имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университети в Чехия, Гърция, Хърватия, както и да кандидатстват за платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност).