Специалности – ОКС “Магистър”


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И АНТРОПОЛОГИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ


БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)


ЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ


ПРЕВОД И СЪВРЕМЕННА АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА


ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 2 СЕМ.


ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 4 СЕМ.


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА В МЕДИИТЕ