Специалности – ОКС “Бакалавър”

1. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, където се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

2. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Обучаваните в специалността „Българска филология“ се подготвят да се реализират във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

3. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: задочна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Обучаваните в специалността „Българска филология“ се подготвят да се реализират във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

4. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПО ЧУЖД ЕЗИК

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: учител по български език и литература и по чужд език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Завършилите специалността „Педагогика на обучението по български език и по чужд език” се подготвят за реализация предимно в сферата на образованието като учители по български език и литература и по чужд език. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по български език и по чужд език те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи филологическо образование, владеене на чужд език: научни институти, средства за масова информация, издателства, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и пр.

УЧЕБЕН ПЛАН (БАЕ; БГЕ; БКЕ; БРЕ; БТЕ; )

 

5. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: преводач по първи и по втори чужд език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Завършилите специалността „Приложна лингвистика” получават образователен минимум в областта на съвременното състояние на два чужди езика, историята и културата на страните на изучаваните езици, литературата на двата езика, теорията на превода като база за специализирано обучение по превод на и от двата чужди езика, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: преводач по английски език и етнолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Завършилите специалността Английски език и етнология се подготвят за реализация във всички сфери на обществения живот, където се изисква етноложко образование: музеи, етнографски центрове, агенции за културен туризъм, висши училища, неправителствени организации, експерти по етничните и религиозните въпроси в областните и общинските администрации, средства за масова информация и др. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по английски език те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи филологическо образование, владеене на чужд език: изследователски институти, преводачески и туристически агенции, неправителствени фондации, маркетингови отдели на български и чуждестранни фирми и пр. Учебният план предвижда изучаване на английски като първи чужд език и избираем балкански или славянски език като втори.

УЧЕБЕН ПЛАН