Специалности – ОКС “Бакалавър”

1. АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, където се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

2. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Обучаваните в специалността „Българска филология“ се подготвят да се реализират във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

3. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: задочна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Обучаваните в специалността „Българска филология“ се подготвят да се реализират във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

4. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПО ЧУЖД ЕЗИК

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: учител по български език и литература и по чужд език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Завършилите специалността „Педагогика на обучението по български език и по чужд език” се подготвят за реализация предимно в сферата на образованието като учители по български език и литература и по чужд език. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по български език и по чужд език те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи филологическо образование, владеене на чужд език: научни институти, средства за масова информация, издателства, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и пр.

УЧЕБЕН ПЛАН (БАЕ; БГЕ; БКЕ; БРЕ; БТЕ; )

 

5. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: преводач по първи и по втори чужд език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Завършилите специалността „Приложна лингвистика” получават образователен минимум в областта на съвременното състояние на два чужди езика, историята и културата на страните на изучаваните езици, литературата на двата езика, теорията на превода като база за специализирано обучение по превод на и от двата чужди езика, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: преводач по английски език и етнолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Завършилите специалността Английски език и етнология се подготвят за реализация във всички сфери на обществения живот, където се изисква етноложко образование: музеи, етнографски центрове, агенции за културен туризъм, висши училища, неправителствени организации, експерти по етничните и религиозните въпроси в областните и общинските администрации, средства за масова информация и др. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по английски език те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи филологическо образование, владеене на чужд език: изследователски институти, преводачески и туристически агенции, неправителствени фондации, маркетингови отдели на български и чуждестранни фирми и пр. Учебният план предвижда изучаване на английски като първи чужд език и избираем балкански или славянски език като втори.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

7. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящата квалификационна характеристика отразява целите на подготовка, методите и средствата за тяхното реализиране, обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които завършилите специалността придобиват, както и областите на бъдещата им професионална реализация.

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

Основна цел в обучението на студентите от специалността “Английски език: превод и комуникации” (ОКС “Бакалавър), е оптимално да се съчетае теоретическата с практическата подготовка, за да се осигури високо качество на образованието на обучаваните и конкурентоспособност на пазара на труда на завършилите.

Студентите получават висококвалифицирана фундаментална подготовка по един чужд език в рамките на четиригодишно обучение (осем семестъра), от които две години (четири семестъра) са определени за т.н. базисна подготовка. В предвидените семинарни занятия и извънаудиторна заетост студентите овладяват чуждия език до ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Заложените в Учебния план общотеоретични дисциплини целят да запознаят студентите с основите на съвременната лингвистика – на български и на чужд език. Образователният минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на чуждия език цели да ориентира студентите в избора на профил след завършването на базисната подготовка.

През III и IV семестър студентите задълбочават познанията и усъвършенстват езиковите си умения и чрез избираемите дисциплини, разделени в две групи с условни названия: I група – общообразователни дисциплини, II група – чуждоезикови дисциплини. В съответствие със съвременните образователни изисквания са създадени условия за придобиване на специализирани умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка.

Профилираното обучение след успешно завършване на двегодишния базисен курс (успешно положен изпит по чуждия език) предвижда двегодишно обучение (четири семестъра) в един от следните два профила:

Профил I: Административен преводач кореспондент от и на (съответния чужд език)

Студентите овладяват и усъвършенстват умения и навици за работа в различни административни звена – офиси, български и чуждестранни фирми, консултантски бюра, хотелиерство, неправителствени организации, държавна администрация. За целта са предвидени необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка

Профил II: Преводач от и на съответния чужд език

Студентите овладяват теоретични и практически постановки за превеждане от и на чуждия език, както и върху усвояването и усъвършенстването на умения за писмено и устно превеждане на текстове от различни жанрове и епохи, както и от различни сфери на обществения и икономическия живот. По време на Преводаческата практика през VIII семестър студентите в реални работни условия прилагат усвоените теоретични знания и придобитите практически умения и се подготвят за упражняване на професията Преводач в преводаческа агенция, онлайн или на свободна практика. Предвидени са необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

II. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации”

Завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации” притежават теоретически и практически образователен минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на чуждия език, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност. Те са подготвени да се реализират във всички сфери на обществения живот, които изискват задълбочено лингвистично образование: български и чуждестранни частни и държавни фирми, държавната администрация, неправителствени организации, средства за масова информация, средни и висши училища, научни институти, издателства, редакции, медии, библиотеки, музеи и др.

В зависимост от избрания профил завършващите специалността “Английски език: превод и комуникации” получават следната квалификация:

Профил “Преводач от и на (съответния чужд език)”:

ОКС “Бакалавър”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Преводач от и на чуждия език (английски, немски, френски, руски, гръцки или др.).

СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: преводачески агенции; български и чуждестранни частни и държавни фирми; издателства; редакции; медии; неправителствени организации; научни институти и др.

ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач

Профил “Административен преводач кореспондент” от и на (съответния чужд език)
ОКС “Бакалавър”
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Административен преводач кореспондент от и на чуждия език (английски, немски, френски, руски, гръцки или др.).
СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: български и чуждестранни фирми; институции и организации; държавна администрация; неправителствени организации; хотелско обслужване; преводачески агенции; издателства; редакции и др.
ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач кореспондент

ІІІ. Общи положения

По желание студентите от двата профила могат да придобият знания и умения за ползване на втори чужд език.

При изпълнение на държавните изисквания студентите от двата профила могат да придобият срещу заплащане и допълнителна професионална квалификация “Учител по (съответния чужд език)”.

На базата на придобитата ОКС “Бакалавър” завършилите специалността “Английски език: превод и бизнес комуникации” могат да продължат образованието си в ОКС “Магистър” в Югозападния университет или в друг български или чуждестранен университет.

УЧЕБЕН ПЛАН