Катедра “Германистика и романистика”

доц. д-р Дафина Костадинова ръководител

Преподава: Практически английски език  и специализиран превод; Увод в академичното писане; Стратегии и процеси в академичното писане; Контрастивна лингвистика; Контрастивен анализ; Увод в общото езикознание; Хоспетиране и преддипломна практика по френски език.

Приемно време:

вторник – 13.30–15.15 ч.;

                                                                четвъртък – 13.30 – 15.15 ч.

                                                                Кабинет: 1560

                            E-mail: dafinakostadinova@swu.bgdafinakostadinova@yahoo.com

 

доц. д-р Антоанета Михайлова

Преподава:  Морфология на немския език; Синтаксис на немския език; Стилистика на немския език; Специализиран превод (немски език); Бизнес немски език; Писмен превод (немски език); Превод и редактиране на текст; Правопис и пунктуация (немски език).

Приемно време: 

понеделник– 14.30 – 16.00 ч.;

сряда – 8.30 – 10.15 ч.

                                                         Кабинет: 1566                  E-mail: amihailovabg@swu.bg

 

доц. д-р Яна Чанкова

Преподава: История на английския език; Историческа граматика на английския език; История на книжовния английски език; Историческа лингвистика; Граматика на староанглийския език; Сравнително индоевропейско езикознание; Синтаксис на английския език; Морфология на английския език.

Приемно време: 

понеделник – 16.30–18.15 ч.

вторник – 9.30–11.15 ч.

Кабинет: 1560

E-mail: yana_chankova@swu.bgyana_chankova@yahoo.com;

 

гл. ас. д-р Елена Андонова-Калъпсъзова

Преподава: Увод в английската литература; Английска литература на Средновековието и Ренесанса; Английска литература на Реставрацията и Просвещението; Английска литература на XIX век; Английска литература на XX век; Основи на литературния анализ; Шекспировата драма; Съвременни литературни теории и школи.

Приемно време:

                                                                   вторник – 16.30–17.15 ч.;

                                                                   сряда – 8.30–9.15 ч.; 15.30 – 17.15 ч.

                                                                 Кабинет: 1437 Б

                                                   Email: andonova.elena@swu.bg; andonova.elena@gmail.com;

 

гл.ас. д-р Зарина Маркова

Преподава: Методика на обучението по чужд език; Езикоусвояване и чуждоезиково обучение; Психолингвистика; Подготовка и управление на проекти в образованието; Психологически аспекти на обучението по чужд език; Аспекти на ранното чуждоезиково обучение; Креативност и чуждоезиково обучение; Педагогическа практика.

Приемно време: 

вторник – 12.30–13.15 ч.

четвъртък – 13.30–16.15 ч.

                                                                Кабинет:  1437 A

                                                                E-mail: zarinamarkova@swu.bg

 

гл.ас. д-р Мария Багашева

Преподава: ПАЕ; Морфология на АЕ; Транскрибиране и транслитерация на АЕ; Морфосинтаксис на АЕ; Лингвистични течения и школи АЕ; Лексикология и лексикография на английския език; Характеристики и тенденции в глобалния английски език, Социолингвистични аспекти на превода.

Приемно време: 

Понеделник 8.30-9.15 ч.; 13.30-14.15 ч.
Вторник   8.30-9.15 ч.
Сряда 13.30-14.15

                                                                Кабинет: 1437А

                                                                E-mail: m_bagasheva@abv.bg; m_bagasheva@swu.bg 

 

гл.ас. д-р Мария Чанкова

Преподава: Английски и френски език; Морфосинтаксис на френския език; Писмен превод и писмени упражнения (френски език); Правопис и пунктуация на английския език; Прагматика.

Приемно време: 

четвъртък – 13.30 – 16.15 ч., зала 1477

петък – 12.30-13.15 ч., зала 1477

Кабинет: 1437 Б

E-mail: mariya.chankova@swu.bg

 

гл.ас. д-р Иванка Сакарева

Преподава: Специализиран превод; Спец.превод- правна терминология; Спец.превод – научно-техническа терминология; Спец.превод на антропологична литература; Писмен превод; Учебен превод; Устен превод; Превод и редактиране на специализирани текстове; Организация на работата в преводаческа агенция.

Приемно време: 

вторник – 8.30-9.15 ч.; 13.30 – 14.15 ч.

сряда – 16.30-18.15 ч.

                                                          Кабинет: 1437 Б

                                                          E-mail: vanyasakareva@swu.bg

 

гл.ас. д-р Мария Анастасова

Преподава: Американска литература; Превод и редактиране; Теория на художествения превод; Практически английски език.

Приемно време: 

сряда – 13.30–14.15 ч.

четвъртък – 13.30–16.15 ч.

Кабинет: 1437 Б

E-mail: m.anastasova@swu.bg 

 

гл.ас. д-р Яна Манова-Георгиева

Преподава: Стилистика на АЕ; Английска фразеология; Номинативна символика; Транскрипция, транслитерация и номинативна символика; Практическа граматика на АЕ; Практически английски език; Семантика.

Приемно време: понеделник – 16.30–18.15ч.;

вторник– 10.30–11.15 ч.;  17.30 – 18.15 ч.

                                                                 Кабинет: 1437 А

                                                                E-mail:  manova.yanabg@abv.bg; yana_georgieva@swu.bg

 

ас. Таня Табутова

Преподава: Практически английски език

Приемно време: четвъртък: 17.30-18.15 ч.; петък: 15.30-16.15 ч.

Кабинет: 1437А

E-mail: tanya_georgieva86@abv.bg;  tanya_georgieva86@swu.bg

 

 

ас. Елица Кирилова

Преподава: Практически английски език

Приемно време: сряда: 10.30-12.15 ч.

Кабинет: 1437А

E-mail: elitsa.kirilova@abv.bg

 

 

 

ас. Йордан Марков

Преподава: Практически немски език

Кабинет: 1468

E-mail: jordan.markov@swu.bg 

 

 

 

 

 

ас. Богдан Филатов

Преподава: Практически английски език

Кабинет: 1437А

E-mail: bogdanf@abv.bg

 

 

 

 

х. преп. Олег Александров

Преподава: Практически немски език

Кабинет: 1437А

E-mail: oleg.aleksandrov@swu.bg