Катедра “Германистика и романистика”

доц. д-р Елисавета Бояджиева – ръководител

Преподава: Британско и американско странознание; Морфология на АЕ; Синтаксис на АЕ; Семантика; Лингвистика на текста; Морфосинтаксис на АЕ.

Приемно време: вторник – 12.30 – 13.15 ч.; 14.30 – 15.15 ч.;

четвъртък – 15.30 – 17.15 ч.

Кабинет: 1437 Б

E-mail: e.boyadzhieva@swu.bg

 

 

 

доц. д-р Антоанета Михайлова

Преподава:  Морфология на немския език; Синтаксис на немския език; Стилистика на немския език; Специализиран превод (немски език); Бизнес немски език; Писмен превод (немски език); Превод и редактиране на текст; Правопис и пунктуация (немски език).

Приемно време: 

вторник – 15.30-17.00 ч.; сряда – 9.30-10.15 ч.; 14.30-15.15 ч.

Кабинет: 1566

E-mail: amihailovabg@swu.bg

 

 

доц. д.н. Гергана Пенчева-Апостолова

Преподава: Убеждаваща комуникация; Английски за Интернет; Философия на езика; Британска и Американска литература и културни истории; Стилистика; Теория на превода.

Приемно време: понеделник – 12.30–15.15 ч.; вторник – 11.30–13.15 ч.

Кабинет: 1437 Б

E-mail: apostolovag@abv.bg 

 

гл.ас. д-р Дафина Костадинова

Преподава: Практически английски език  и специализиран превод; Увод в академичното писане; Стратегии и процеси в академичното писане; Контрастивна лингвистика; Контрастивен анализ; Увод в общото езикознание; Хоспетиране и преддипломна практика по френски език.

Приемно време:

вторник – 13.30–14.30 ч.;

сряда – 11.30–12.15 ч. и 15.30–17.15 ч.

Кабинет: 1560

E-mail: dafinakostadinova@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Елена Андонова-Калъпсъзова

Преподава: Английска литература на Средновековието и Ренесанса; Английска литература на Реставрацията и Просвещението; Английска литература на XIX век; Английска литература на XX век; Основи на литературния анализ; Шекспировата драма; Съвременни литературни теории и школи.

Приемно време: вторник – 9:30–10:15 ч.; 12:30–13:15 ч.; сряда – 8:30–9:15 ч.; 11:30–12:15 ч.

Кабинет: 1437 Б

Email: andonova.elena@swu.bgandonova.elena@gmail.com;

 

гл.ас. д-р Зарина Маркова

Преподава: Методика на обучението по чужд език; Езикоусвояване и чуждоезиково обучение; Психолингвистика; Подготовка и управление на проекти в образованието; Педагогическа практика.

Приемно време: 

понеделник – 15:30–16:30 ч.; 18:15–19:00 ч.;

вторник – 12:00–13:15 ч.

Кабинет:  1437 A

E-mail: zarinamarkova@swu.bg

 

 

гл.ас. д-р Мария Багашева

Преподава: ПАЕ; СПК; Морфология на АЕ; Транскрибиране и транслитерация; Правопис и пунктуация на АЕ; Синтаксис на АЕ; Лингвистични течения и школи АЕ; Лексикология и лексикография на английския език; Характеристики и тенденции в глобалния английски език.

Приемно време: понеделник – 11.30–12.15 ч.; 14.30–16.15 ч.; вторник – 10.30–11.15 ч.

Кабинет: 1437А

E-mail: m_bagasheva@abv.bg; m_bagasheva@swu.bg 

 

 

гл.ас. д-р Мария Чанкова

Преподава: Английски и френски език; Морфосинтаксис на френския език; Писмен превод и писмени упражнения (френски език); Правопис и пунктуация на английския език; Прагматика.

Приемно време: 

четвъртък – 8.30-9.15 ч. и 16.30-17.15 ч.; петък – 8.30-10.15 ч.

Кабинет: 1437 А

E-mail: mariya.chankova@swu.bg

 

 

 

гл.ас. д-р Яна Чанкова

Преподава: История на английския език; Историческа граматика на английския език; История на книжовния английски език; Историческа лингвистика; Граматика на староанглийския език; Сравнително индоевропейско езикознание.

Приемно време: 

понеделник – 11.30–13.15 ч.;

вторник – 12.30–13.15 ч.

Кабинет: 1560

E-mail: yana_chankova@swu.bgyana_chankova@yahoo.com;

 

ас. д-р Иванка Сакарева

Преподава: Специализиран превод; Правна терминология; Научно-техническа терминология; Устен превод; Писмен превод.

Приемно време: 

вторник – 12.30-14.15 ч.;

сряда – 13.30-15.15 ч.

Кабинет: 1437 A

E-mail: vanyasakareva@swu.bg

 

 

 

ас. д-р Мариана Гоцева

Преподава: ПАЕ; Синтаксис на английския език; Стратегии на писмената и устната комуникация на англ. език.

Приемно време: 

понеделник – 9.30–10.15 ч.; 12.30–13.15 ч.;

сряда – 8.30–10.15 ч.

Кабинет: 1437 А

E-mail: mgotseva@swu.bg

 

 

 

ас. д-р Мария Анастасова

Преподава: Американска литература; Превод и редактиране; Теория на художествения превод; Практически английски език.

Приемно време: 

вторник – 10.30–11.15 ч.

сряда – 11.30–12.15 ч. // 17.30–18.15 ч.

четвъртък – 15.30–16.15 ч.

Кабинет: 1437

E-mail: m.anastasova@swu.bg 

 

 

ас. д-р Яна Манова-Георгиева

Преподава: Стилистика на АЕ; Английска фразеология; Номинативна символика; Транскрипция, транслитерация и номинативна символика; Стилистика на АЕ; Практическа граматика на АЕ; Практически английски език (граматика; превод).

Приемно време: понеделник – 8.30–9.15ч.; 17.30 – 18.15 ч.

вторник – 8.30–9.15 ч.; 16.30–17.15 ч.

Кабинет: 1437 А

E-mail:  manova.yanabg@abv.bg; yana_georgieva@swu.bg