Катедра “Български език”

доц. д-р Радослав Цоневръководител

Преподава: Синтаксис на българския език; Синтаксис на българската разговорна реч; Лексикология и лексикография на българския език; Българска диалектология; Теория и практика на научното изследване; Теория и методика на дидактическите тестове; Основи на редактирането; Балканска ономастика и др.

                                                                    Приемно време: 

                                                                    вторник – 12.30–14.15 ч.; петък – 8.30–10.15 ч.

                                                                    Kабинет: 1564  E-mail: radogd@abv.bg

 

проф. д-р Антони Стоилов

Преподава: Писмена и говорна култура; Българска диалектология; Морфология на българския език.

Приемно време: 

вторник – 10.30–12.15 ч.; четвъртък– 13.30–15.15 ч.

Кабинет: 1702  E-mail: antony100@swu.bg

 

доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

Преподава:  Старобългарски език; История на българския език; История на новобългарския книжовен език; Лексикална морфология; Редакции на старобългарския книжовен език и др.

Приемно време: 

Сряда –9.30–11.15 ч.; четвъртък – 11.30–13.15 ч.

Кабинет: 1565  E-mail: llper@swu.bg

 

 

доц. д-р Борислав Попов

Преподава: Увод в общото езикознание; Лексикология и лексикография на българския език; Митология и език; Етнолингвистика; Писмености и култури.

Приемно време: 

понеделник – 08.30–09.15 ч., 16.30–18.15 ч.

вторник – 16.30–17.15 ч.

Кабинет: 1564   E-mail: meristaf@abv.bg

 

доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Преподава: Фонетика и фонология на българския език; Радиото като СМК; СБЕ; Проблемни въпроси в българската граматика; Интонация и значение; Похвати в радиожурналистиката; Акустична фонетика (с приложение в логопедията).

Приемно време: понеделник – 12.30–14.15 ч.;

петък – 09.30–10.15 ч.; 13.30–14.15 ч.

Кабинет: 1566  E-mail: gery_p2000@yahoo.com

доц. д-р Биляна Тодорова

Преподава: Стилистика на българския език; Синтаксис на българския език; Лингвистика на текста; Eзикови особености на интернет комуникацията; Методика на обучението по български език; Вестниците като средство за масова комуникация; Структура на вестникарския текст и др.

Приемно време:

вторник – 12.30–14.15 ч.; сряда– 12.30–14.15 ч.

Кабинет: 1533  E-mail: bilyanatodorova@swu.bg

 

гл. ас. д-р Любка Ненова

Преподава: Старобългарски език; Историческа граматика; История на българския книжовен език; Теория и практика на научното изследване; Църковнославянският език; Търновска книжовна школа; Съвременен български език и др.

Приемно време: в отпуск

E-mail: lyubka_nenova@swu.bg

 

 

гл. ас. д-р София Мицова

Преподава: Социолингвистика; Съвременен български език; Съвременен български език за чужденци; Морфология на българския език; Методика на обучението по български език.

Приемно време: 

вторник– 09.30–11.15 ч.; четвъртък– 15.30–17.15 ч.

Кабинет: 1533    E-mail: sofia_alexieva@abv.bg

 

 

гл. ас. д-р Красимира Хаджиева

Преподава: Увод в общото езикознание; Балканско езикознание; Морфология на българския език; Лексикология и лексикография на българския език; Фонетика и фонология на българския език; Писмена и говорна култура; Съвременен български език;  Български език за чуждестранни студенти.

Приемно време: 

вторник– 9.30–10.15 ч.; сряда– 11.30–14.15 ч.

                                                                           Кабинет: 1565  E-mail: kr_hadjieva@abv.bg

 

ас. д-р Петър Цонев

Преподава: Български език за чуждестранни студенти; Практически турски език; Делова кореспонденция; Електронни технологии в обучението; Култура на българските общности в чужбина и на иноетническите групи у нас; Култура и културен туризъм. 

Кабинет: 1565 

 E-mail:ptsonev@swu.bg

 

 

 

гл. ас. д-р Наделина Ивова

Преподава: Морфология на глагола; Синтаксис на българския език; Български език за чуждестранни студенти.

Приемно време:

вторник– 9.30–10.15 ч.;

сряда– 12.30–14.15 ч.;

четвъртък– 8.30–9.15 ч.

Кабинет: 1333   E-mail: nadelina_ivova@abv.bg

 

ас. д-р Милена Накова

Преподава: Български език за чуждестранни студенти (Китай, Гърция); Съвременен български език

Приемно време:
понеделник – 14.30–16.15 ч.;

четвъртък – 14.30–16.15 ч.

Кабинет: 1333 E-mail: m_nakova82@abv.bg

 

 

История на катедрата