Катедра “Български език”

Приемното време на преподавателите е актуално за зимния семестър на академичната 2019/2020 г.

доц. д-р Лъчезар Перчеклийски – ръководител

Преподава:  Старобългарски език; История на българския език; История на новобългарския книжовен език; Лексикална морфология; Редакции на старобългарския книжовен език и др.

Приемно време: 

понеделник – 10.30–12.15 ч.; четвъртък – 13.30–15.15 ч.

Кабинет: 1565  E-mail: llper@swu.bg

 

проф. д-р Антони Стоилов

Преподава: Писмена и говорна култура; Българска диалектология; Морфология на българския език.

Приемно време: вторник – 10.30–12.15 ч.; сряда – 11.30–13.15 ч.

Кабинет: 1702  E-mail: antony100@swu.bg 

 

доц. д-р Борислав Попов

Преподава: Увод в общото езикознание; Лексикология и лексикография на българския език; Митология и език; Етнолингвистика; Писмености и култури.

Приемно време: 

понеделник – 11.30–12.15 ч., 13.30 – 15.15 ч.

вторник – 16.30–17.15 ч.

Кабинет: 1564

E-mail: meristaf@abv.bg

 

доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Преподава: Фонетика и фонология на българския език; Радиото като СМК; СБЕ; Проблемни въпроси в българската граматика; Интонация и значение; Похвати в радиожурналистиката; Акустична фонетика (с приложение в логопедията).

Приемно време: понеделник – 09.30–10.15 ч., 15.30 – 16.15 ч.  четвъртък – 14.30–16.15 ч.

Кабинет: 1566  E-mail: gery_p2000@yahoo.com

доц. д-р Радослав Цонев

Преподава: Синтаксис на българския език; Синтаксис на българската разговорна реч; Лексикология и лексикография на българския език; Българска диалектология; Теория и практика на научното изследване; Теория и методика на дидактическите тестове; Основи на редактирането; Балканска ономастика и др.

Приемно време: вторник – 08.30–10.00 ч.; петък – 15.30–17.15 ч.

Kабинет: 1533  E-mail: radogd@abv.bg

 

 

гл.ас. д-р Биляна Тодорова

Преподава: Стилистика на българския език; Синтаксис на българския език; Лингвистика на текста; Eзикови особености на интернет комуникацията; Методика на обучението по български език; Вестниците като средство за масова комуникация; Структура на вестникарския текст и др.

Приемно време: 

понеделник – 11.30–12.15 ч.; вторник – 12.30 – 15.15 ч.; четвъртък – 09.30 – 11.15 ч.

Кабинет: 1533  E-mail: bilyanatodorova@swu.bg

 

гл.ас. д-р Любка Ненова

Преподава: Старобългарски език; Историческа граматика; История на българския книжовен език; Теория и практика на научното изследване; Църковнославянският език; Търновска книжовна школа; Съвременен български език и др.

Приемно време: в отпуск

 

 

E-mail: lyubka_nenova@swu.bg

 

 

гл.ас. д-р София Мицова

Преподава: Социолингвистика; Съвременен български език; Съвременен български език за чужденци; Морфология на българския език; Методика на обучението по български език.

Приемно време: понеделник – 10.30–12.15 ч.; вторник – 12.30–14.15 ч.

Кабинет: 1533

E-mail: sofia_alexieva@abv.bg

 

 

ас. д-р Красимира Хаджиева

Преподава: Увод в общото езикознание; Балканско езикознание; Морфология на българския език; Лексикология и лексикография на българския език; Фонетика и фонология на българския език; Писмена и говорна култура; Съвременен български език;  Български език за чуждестранни студенти.

Приемно време: 

сряда – 16.30-18.15 ч.; четвъртък – 16.30–18.15 ч.

Кабинет: 1565  E-mail: kr_hadjieva@abv.bg

 

ас. д-р Наделина Ивова

Преподава: Морфология на глагола; Синтаксис на българския език; Български език за чуждестранни студенти.

Приемно време:

вторник – 10.30 – 11.15 ч.;

сряда – 13.30 – 15.15 ч.

четвъртък – 12.30–1 3.15 ч.

Кабинет: 1333

E-mail: nadelina_ivova@abv.bg

 

История на катедрата