Тюторинг

Система на тюторинг

 

Понятието “тютор” в академичната практика е тясно свързано с идеята за наставничеството. В превод от английски думата означава „възпитател“, “ръководител”, “настойник”.

Тюторът създава пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на периода на тяхното обучение. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава консултации, съвети и оказва помощ в хода на усвояването на учебния материал, изслушва проблемите им и съдейства за тяхното решаване, помага за ориентирането на студентите сред различните възможности за мобилност, публикации, както и за цялостната им изява. Уважаеми студенти, вашите тютори са вашите наставници, приятели, партньори по пътя на успешното ви професионално развитие.

Актуално за академичната 2018/2019 година.

Специалност/курс Тютор
Българска филология – редовно обучение
Първи курс Гл ас. д-р Любка Ненова
Втори курс Гл. ас. д-р София Мицова
Трети курс Гл. ас. д-р Биляна Тодорова
Четвърти курс Доц. д-р Гергана Падарева
Българска филология – задочно обучение
Първи курс Проф. д-р Стилиян Стоянов
Втори курс Гл. ас. д-р София Мицова
Трети курс Проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски
Четвърти курс Проф. д-р Антони Стоилов
Славянска филология – редовно обучение
Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс
Пети курс (чешки език; сръбски и хърватски език)
Приложна лингвистика – редовно обучение
Първи курс Гл. ас. д-р Мария Багашева
Втори курс Ас. д-р Яна Манова
Трети курс Преп. Иваничка Несторова
Четвърти курс Ас. д-р Мария Анастасова
Английска филология – редовно обучение
Първи курс Доц. д-р Яна Чанкова
Втори курс Гл. ас. д-р Зарина Маркова
Трети курс Ас. д-р Мариана Гоцева
Четвърти курс Ас. д-р Мариана Гоцева
Български език и чужд език – редовно обучение
Трети курс Доц. д-р Светла Томанова
Четвърти курс Доц. д-р Светла Томанова
Педагогика на обучението по български език и чужд език
Първи курс

Втори курс

Ас. д-р Дмитро Гергинов

Ас. д-р Дмитро Гергинов

Трети курс Доц. д-р Светла Томанова
Английски език и етнология – редовно обучение
Първи курс Доц. д-р Илия Недин
Втори курс Доц. д-р Илия Недин
Трети курс Гл. ас. д-р Венцислав Божинов
Четвърти курс Доц. д-р Ана Лулева
Балканистика – редовно обучение
Първи курс
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс
Пети курс Гл. ас. д-р Мария Христова
Английски език: превод и комуникации
Първи курс Доц. д-р Дафина Костадинова
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс Доц. д-р Дафина Костадинова