Тюторинг

Система на тюторинг

 

Понятието “тютор” в академичната практика е тясно свързано с идеята за наставничеството. В превод от английски думата означава „възпитател“, “ръководител”, “настойник”.

Тюторът създава пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на периода на тяхното обучение. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава консултации, съвети и оказва помощ в хода на усвояването на учебния материал, изслушва проблемите им и съдейства за тяхното решаване, помага за ориентирането на студентите сред различните възможности за мобилност, публикации, както и за цялостната им изява. Уважаеми студенти, вашите тютори са вашите наставници, приятели, партньори по пътя на успешното ви професионално развитие.

Актуално за академичната 2018/2019 година.

Специалност/курсТютор
Българска филология – редовно обучение
Първи курсГл. ас. д-р Любка Ненова
Втори курсГл. ас. д-р София Мицова
Трети курсГл. ас. д-р Биляна Тодорова
Четвърти курсДоц. д-р Гергана Падарева
Българска филология – задочно обучение
Първи курсПроф. д-р Стилиян Стоянов
Втори курсГл. ас. д-р София Мицова
Трети курсПроф. д.ф.н. Цветан Ракьовски
Четвърти курсПроф. д-р Антони Стоилов
Приложна лингвистика – редовно обучение
Първи курсГл. ас. д-р Мария Багашева
Втори курсАс. д-р Яна Манова
Трети курсПреп. Иваничка Несторова
Четвърти курсАс. д-р Мария Анастасова
Английска филология – редовно обучение
Първи курсДоц. д-р Яна Чанкова
Втори курсГл. ас. д-р Зарина Маркова
Трети курсАс. д-р Мариана Гоцева
Четвърти курсАс. д-р Мариана Гоцева
Педагогика на обучението по български език (руски език, гръцки език, турски език и китайски език) – редовно обучение
Първи курсАс. д-р Дмитро Гергинов
Втори курсДоц. д-р Светла Томанова
Трети курсДоц. д-р Светла Томанова
Четвърти курсДоц. д-р Светла Томанова
Английски език и етнология – редовно обучение
Първи курсГл. ас. д-р Венцислав Божинов
Втори курсДоц. д-р Илия Недин
Трети курсДоц. д-р Илия Недин
Четвърти курсГл. ас. д-р Венцислав Божинов
Английски език: превод и комуникации – редовно обучение
Първи курсДоц. д-р Дафина Костадинова
Лингвистика – редовно обучение
Четвърти курсДоц. д-р Дафина Костадинова