Дати и конспекти за държавни изпити

Дати за провеждане на поправителната държавна изпитна сесия (08.02.– 25.02.2021 год.)


Актуализиран график за провеждане на интегрирания практико-приложен държавен изпит по български език и литература, ноември-декември, 2020 г.


Дати за провеждане на писмените държавните изпити и защита на дипломни работи (септември 2020 г.)


Дати за провеждане на поправителната държавна изпитна сесия (03.02.2020 г. – 21.02.2020 г.) за випуск 2018-2019 г.


График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език – ноември 2019 г. – II част


График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език” – ноември 2019 г.


График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по български език и литература” – ноември 2019 г.


 

 • Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “МАГИСТЪР”, ЗО) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ЧЕЕ, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ЛИНГВИСТИКА, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по новогръцки език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по руски език (ПЛ, ПОБЕЧЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по руски език (ОКС „МAГИСТЪР”)- КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по немски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по френски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по балкански език (гръцки) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по етнология (АЕЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по литература (БФ, СФ, ПОБЕЧЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит в езиковедското направление на филологическото обучение по специалностите „Българска филология”, „Славянска филология”, “Балканистика”, „Български език и чужд език” – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по сръбски език (за специалност “Славянска филология”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по сръбска и хърватска литература (за специалност “Славянска филология”) – КОНСПЕКТ