Конкурс за лектори по български език и литература в Армения, Полша, Франция и Украйна – срок до 25.10.2021 г.

О Б Я В A
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР
на преподаватели по български език и литература за академичната
2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:

Висше училище, държава, населено място
1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения
2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
3. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция
4. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна

I. Изисквания към кандидатите
I.1. Минимални изисквания, предвидени в Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища:
1.1. Да заемат към момента на кандидатстването академична длъжност по трудово правоотношение в държавно висше училище в България или в научен институт с акредитация в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение с Министерството на образованието и науката:
1.1.1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
1.1.2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
1.1.3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
1.1.4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
1.1.5. Югозападен университет “Неофит Рилски”
1.1.6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките
1.1.7. Институт по литература към Българската академия на науките
1.2. Да имат най-малко образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“.
1.3. Да имат най-малко три години преподавателски стаж (през последните пет години) във висше училище.
1.4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на ниво минимум B2 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

I.2. Изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните висши училища:
1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения
 Ползване на английски или руски език на ниво B2/C1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.
2. Познански университет „Адам Мицкевич“
 Образование: магистърска степен;
 Знания и компетентности:
 специализация в преподаването на български език като чужд или практически опит в тази област;
 владеене на английски език на ниво B2.
3. Университет „Екс-Марсилия“
 Образование – минимално изискване за магистърска степен;
 Знания и компетентности:
 опит в преподаването на български език като чужд, включително за начина-ещи;
 задължително владеене на френски език, като език на преподаване.
Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2021/2022 година:
 200 часа курсове (TD – travaux dirigés), включващи курсове по български език на три нива – за начинаещи, средно напреднали и напреднали, както и курс по „Civilisation bulgare”.
4. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2021/2022 година:
Предвижда се преподаване на български език на около 150 студенти, разделени в 6 групи и 600 часа годишна натовареност (16 ч. седмично).

II. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
1. Кандидатите подават заявление и формуляр за участие в процедурата за подбор и прилагат необходимите документи, посочени в обявата – във висшите училища или научен институт по т. 1.1.
2. Ректорът на съответното висше училище или директорът на научния институт представя в Министерството на образованието и науката поименен списък на кандидатите и подадените документи.
3. Подборът на кандидатурите за преподаватели в чуждестранни висши училища се извършва от Комисия за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети, определена със заповед на министъра на образованието и науката.
4. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
5. Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети провежда интервю с допуснатите кандидати.
6. До интервю не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. I за съответното чуждестранно висше училище.
7. Кандидатите се уведомяват по електронна поща за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто в Министерството на образованието и науката.
8. Интервюто се провежда по график, който се обявява в деня на провеждането – от председателя на Комисията за подбор по т. II. 3.
9. В заседанията на Комисията за подбор може да участват представители на съответното чуждестранно висше училище или на дипломатическото представителство на държавата при проявен интерес от тяхна страна.
10. Избраният от Комисията кандидат се одобрява от съответното чуждестранно висше училище.

III. Необходими документи за участие в процедурата за подбор
1. Заявление и формуляр по образец, приложени към настоящата обява, до ректора на съответното висше училище или директора на научен институт по т. I.1. за участие в процедурата;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие на документ за придобито висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
5. Списък с научните трудове и публикации (ако е приложимо);
6. Копие от трудова и/или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ изискуемия стаж;
7. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
8. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

IV. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават в срок до 25 октомври 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване:
1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“;
3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“;
5. Югозападен университет “Неофит Рилски”;
6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките;
7. Институт по литература към Българската академия на науките.

Подробна информация и документация за кандидатстване можете да намерите на сайта на МОН – Тук .