Публична лекция на доц. д-р Елена Азманова-Рударска

E.Azmanova

Лекцията ще бъде представена онлайн в електронната платформа BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/ele-thh-79v