Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

За четиринадесета поредна година и за пръв път онлайн в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха традиционните Национални филологически четения за студенти и докторанти. Научният форум бе открит с приветствие към участниците от Декана на Филологическия факултет – проф. д-р Магдалена Панайотова. Големият брой студенти и докторанти от български и чуждестранни висши училища се срещнаха чрез виртуална връзка с членовете на научното жури в две секции – „Литературознание“ и „Езикознание“.

В секция „Езикознание“ участие взеха общо шестнадесет студенти и докторанти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Университета за национално и световно стопанство и др. За пореден път на форума имаше и международно присъствие ‒ от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“, Република Полша.

Младите изследователи демонстрираха впечатляваща компетентност в изключително разнообразни сфери на езиковедското познание. Представени бяха доклади на български, руски и английски език от областта на диалектологията, лексикологията, стилистиката, социолингвистиката, историята на българския книжовен език, теорията на превода, методиката на чуждоезиковото обучение. Не липсваха и етноложки проучвания. Като особено ценни се откроиха съпоставителните и интердисциплинарните изследвания.

Националното жури, в състав доц. д-р Р. Цонев от Югозападния университет „Неофит Рилски“, доц. д-р Д. Карапеткова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Б. Янев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, изказа задоволството си от интересните доклади и похвали участниците за старанието и за собствения принос при осветляването на разглежданите проблеми.

В условията на сериозна конкуренция бяха присъдени следните награди: две първи места ‒ за Йоана Томова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „On the Topic of Phraseological Units (A Comparative Analysis of English and Bulgarian Based on the Word “Life”)“ и за Симеон Михалков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада му  „От класическото арго до съвременния гръцки и български младежки сленг“; за две втори места ‒ за Виталий Емелияненков от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“ за доклада „Хореографическая терминологическая система в болгарском языке“ и за Румяна Попова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „Analysis of Names and Nicknames of Characters from Literary Works by Chudomir“; две трети места ‒ за Веселка Лазова и за Щерьо Щерев, представители на Югозападния университет „Неофит Рилски“, за докладите им, съответно „Translation of phraseological units with base word “metal” from English to Bulgarian“ и „Бежанците от Егейска Македония и техните наследници – предварителни бележки“.

По време на литературната сесия журито с председател проф. дфн Цветан Ракьовски и членове доц. д-р Роман Хаджикосев, проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Йордан Ефтимов сподели впечатлението си от прочетените разработки. Доц. Ефтимов отбеляза големия диапазон от участници – от студенти в първи курс до докторанти пред защита от различни научни институции – ЮЗУ, СУ, ПУ, НБУ, ВТУ, УНСС и др.. Журито беше впечатлено от разнообразието в тематиката и актуалността на повечето изследвания. Проф. Личева изтъкна наличието на интересни доклади, които демонстрират разнообразни подходи и интерпретации, а авторите им се отличават с иновативност, интересни хрумвания, стойностни практически анализи и добра теоретична подготовка.

Наградените в секция „Литературознание“ са 5 участници от общо 20. Първо място бе присъдено на Ванеса Андонова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Как Ерос се превърна в Дявола или за пропадането на един умопобъркан в бездна“. Наградите за второ място са две, съответно за Александър Христов от Великотърновския университет за неговия доклад „Сборниците-предвестници на Елин-Пелиновата книга „Черни рози“ (1928)“ и за Франческа Земярска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Автобиографичната маска в трилогията “Лабиринтът на света”“. На трето място бяха класирани също двама участници: Магдалена Шимова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада ѝ „Пътят към Бога и прераждането в „Престъпление и наказание“ на Достоевски“ и Мартина Недялкова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Поколение и тенденции в най-новата българска поезия“.

В сесиите взеха участие млади учени и постдокторанти от Филологическия факултет: гл.ас. д-р Иванка Сакарева, гл.ас. д-р Мария Анастасова, гл.ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева, гл.ас. д-р Яна Манова-Георгиева, гл.ас. д-р Красимира Хаджиева, гл. ас. д-р Валентина Донева, ас. д-р Павел Филипов, ас. д-р Дмитро Гергинов, ас. д-р Наделина Ивова, ас. д-р Милена Накова-Петрова и ас. д-р  Соня Христова.

Организирането на научната конференция е тяхната менторска стъпка към по-младите им колеги, доколкото една от най-важните задачи в научната дейност е предаването на усвоените знания и умения. Младите учени ще бъдат в редакционния екип при оценката на научните докладите. След съответното рецензиране одобрените за публикуване статии, ще бъдат включени в сборник с научно рецензиране, който ще бъде рефериран в НАЦИД.