Нови бакалавърски програми във Филологическия факултет (прием 2020-2021 година)

В ЮЗУ “Неофит Рилски” са утвърдени нови специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”: 1) “ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” и 2) „СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (РУСКИ, ЧЕШКИ ИЛИ ХЪРВАТСКИ) И ТУРИЗЪМ“.

Приемът на студенти по двете нови специалности стартира от настоящата кандидатстудентска кампания за предстоящата учебна 2020-2021 година.

Подготовката на новите образователни програми е резултат от съвместните усилия на Филологическия факултет и Стопанския факултет. Студентите по специалностите ще се обучават във Филологическия факултет по професионално направление 2.1. “Филология”.