ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (ТУРСКИ)

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър
 • Професионална квалификация: Учител по български език и литература и бакалавър по турски език
 • Продължителност на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които трябва да се придобият, и областите на бъдещата професионална реализация на випускниците.

Основната цел на учебната програма е да подготвя учители по български език и литература и бакалаври с турски език, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи посочените ключови професионални компетентности.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” се подготвят да се реализират в сферата на образованието като учители по български език и литература или като преводачи от турски на български език и обратно. Със своята пълноценна филологическа подготовка те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи владеенето на български и на турски език: наши и чуждестранни фирми, печатни и електронни медии, частни и държавни институции и пр.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” получават знания и умения в областта на:

 • съвременния български език и неговата история, българския фолклор и етнология, съвременното състояние на езика, правописните и правоговорните му особености и редактирането;
 • старата, възрожденската, новата, съвременната българска, античната, западноевропейската и руската класическа литература;
 • съвременния турски език, културната история на Турция и съвременната турска литература;
 • редактирането и публичната речева изява на изучаваните езици в писмена и устна форма и превода от турски на български език и обратно;
 • съвременните методи на обучение по български език и литература и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • организирането и провеждането на научноизследователска дейност в сферата на реализацията си.

 ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/”  притежават знания и умения, които им осигурят успешна и пълноценна реализация в професионалната им дейност. Те придобиват теоретични знания и практически умения в области, в които се изисква специализирана езиковедска и/или литературоведска квалификация.

В резултат на обучението си в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на българското езикознание и литературознание, на методиката на обучението по български език и литература, както и на практически умения за превод от турски език на български език и обратно за:

 • прилагане на получените практически умения в други (исторически, културни и социални) науки;
 • прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от турски на български език и обратно;
 • редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове на български език;
 • превод и редактиране на текстове от турски на български език и обратно;
 • публична речева изява в писмен и устен вид на български и на турски език;
 • работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат на български език;
 • самостоятелно изпълнение на научноизследователски задачи в областта на българския език;
 • критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни езикови, литературни и дидактически явления.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” могат да се реализират като: 1) 2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)(учител по български език и литература). 2) 2643 Преводачи и другиезиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител, преводач, преводач редактор, преводач говорител); 3) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик);

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/”  могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “Магистър” в български или чуждестранен университет.

Квалификационната характеристика на специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование, на Постановление № 162 на МС от 23.07.2002 г. и на Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски.

Виж подробен инфопакет!