ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (КИТАЙСКИ)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

       Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които трябва да се придобият, и областите на бъдещата професионална реализация на випускниците.

Основната цел на учебната програма е да подготвя учители по български език и литература и специалисти с китайски език, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи съответните компетентности.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” се подготвят да се реализират в сферата на образованието като учители по български език и литература и/ или като специалисти по китайски на български език и обратно. Със своята пълноценна филологическа подготовка те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи владеенето на български и на китайски език: наши и чуждестранни фирми, печатни и електронни медии, частни и държавни институции и пр.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” получават знания и умения в областта на:

 • съвременния български език и неговата история, българския фолклор и етнология, съвременното състояние на езика, правописните и правоговорните му особености и редактирането;
 • старата, възрожденската, новата, съвременната българска, античната, западноевропейската и руската класическа литература;
 • съвременния китайски език, културната история на Китай и съвременната китайска литература;
 • редактирането и публичната речева изява на изучаваните езици в писмена и устна форма и превода от китайски на български език и обратно;
 • съвременните методи на обучение по български език и литература и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • организирането и провеждането на научноизследователска дейност в сферата на реализацията си.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността

Завършващите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” притежават знания и умения, които дим осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Предвидено е те да добият теоретични знания и практически умения в области, в които се изисква специализирана езиковедска и/или литературоведска квалификация.

В резултат на обучението си в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на българското езикознание и литературознание, на методиката на обучението по български език и литература, както и на практически умения за превод от китайски език на български език и обратно за:

 • прилагане на получените практически умения в други (исторически, културни и социални) науки;
 • прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от китайски на български език и обратно;
 • редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове на български език;
 • превод и редактиране на текстове от китайски на български език и обратно;
 • публична речева изява в писмен и устен вид на български и на китайски език;
 • работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат на български език;
 • самостоятелно изпълнение на научноизследователски задачи в областта на българския език;
 • критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни езикови, литературни и дидактически явления.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” могат да се реализират като: 1) 2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) (учител по български език и литература). 2) 2643 Преводачи и други езиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител, преводач, преводач редактор, преводач говорител); 3) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик);

Квалификационната характеристика на специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование, на Постановление № 162 на МС от 23.07.2002 г. и на Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Виж подробен инфопакет!