ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (ГРЪЦКИ)

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър
 • Професионална квалификация: Учител по български език и литература и бакалавър по гръцки език
 • Продължителност на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовна

 КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които трябва да се придобият, и областите на бъдещата професионална реализация на випускниците.

Основната цел на учебната програма е да подготвя учители по български език и литература и бакалаври по гръцки език, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи горепосочените компетентности.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/” се подготвят за реализация във всички сфери на обществения живот, изискващи педагогическо и филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, издателства, печатни и електронни медии, частни и държавни институции, културни центрове и пр. По време на следването си студентите в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  получават необходимите ключови компетентности за професионална квалификация “Учител по български език и литература”, които им позволяват да се реализират успешно в областта на средното образование. Наред с това солидната езикова подготовка по гръцки език им позволява да се реализират като специалисти по езика в наши и чуждестранни туристически, търговски и други фирми.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  получават необходимите знания и умения в областта на:

 • съвременните методи на обучение по български език и литература и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • съвременния български език, неговата история, българския фолклор, правописните и правоговорните особености на българския език и редактирането на различни видове текст;
 • старата, възрожденската, новата, съвременната българска, античната, западноевропейската и руската класическа литература;
 • съвременния гръцки език, неговата структура в съпоставка с българския език, културната история на Гърция и съвременната гръцка литература;
 • редактирането и публичната речева изява на български и на гръцки език в писмена и устна форма и превода от гръцки на български език и обратно;
 • организирането и провеждането на научноизследователска дейност в сферата на получената квалификация по специалността.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”   притежават знания и умения, които им осигурят успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Те придобиват теоретични знания и практически умения в области, в които се изисква специализирана педагогическа, езиковедска, литературоведска или преводаческа квалификация.

В резултат на обучението си в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието, както и на методиката на обучение по български език и литература:

 •       за прилагане на получените теоретични и практически умения в други (исторически, културни и социални) науки и области;  за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от гръцки на български език и обратно;
 •       за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни видове текст на български език;
 •       за превод и редактиране на различни видове текст от гръцки на български език и обратно;
 •       за публична речева изява в писмен и устен вид на български и на гръцки език;
 •       за работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;
 •       за прилагане на интердисциплинарни подходи към дидактическите, езиковите и литературните явления;
 •       за критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни езикови, литературни и дидактически явления;
 •       за самостоятелно изпълнение на научноизследователски задачи в областта на родноезиковото обучение.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/” ” могат да се реализират като: 1) 2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) (учител по български език и литература); 2) 2643 Преводачи и други езиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител, преводач, преводач редактор, преводач говорител); 3) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик).

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/” могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “Магистър” в български или чуждестранен университет.

Квалификационната характеристика на специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование, на Постановление № 162 на МС от 23.07.2002 г. и на Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Виж подробен инфопакет!