ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (АНГЛИЙСКИ)

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър
 • Професионална квалификация: Учител по български език и литература и по английски език
 • Продължителност на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовна

 КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)” се подготвят да се реализират в сфери, изискващи филологическо и педагогическо познание в областта на българския  и на английския език. Усвоените ключови професионални компетентности дават възможност на завършилите специалността да се реализират успешно като учители по български език и литература и по изучавания чужд език. С получената пълноценна практическа и теоретична подготовка те могат да се реализират успешно и в други сфери на обществения живот, изискващи  компетентности в областта на българския език, на литературата и на изучавания чужд език – в научни организации, институции и висши училища; в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности; в библиотеки и издателства; в читалища и др.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)”  получават знания и придобиват практически умения в областта на:

 • съвременните методи на обучение по български език и по английски език и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • старобългарския език; съвременния български език, дяловете му и неговата история; правописните и правоговорните правила на съвременния български книжовен език; редактирането на текст;
 • старата, възрожденската, новата и съвременната българска литература; античната и западноевропейската литература;
 • съвременния английски език, културната история и литературата на страната на изучавания език;
 • редактирането, реферирането, публичната речева изява на български език и на английски език в писмена и устна форма;
 • организиране и провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност в сферата на получената квалификация по специалността.

 Изисквания към подготовката на завършващите специалността.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)” притежават знания и умения, които им осигуряват успешно и пълноценно реализиране в професионалната им дейност.  Те придобиват практически умения и теоретични знания в области, в които се изисква специализирана езиковедска, литературоведска, езикова и методическа квалификация.

В резултат на обучението си по специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)”  студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини от областта на българското и руското езикознание и литературознание, както и на методиката на обучение по български език и литература и по английски език:

 • за самостоятелно изпълняване на научноизследователски задачи в областта на родноезиковото и чуждоезиковото обучение;
 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ;
 • за критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни дидактически, езикови и литературни явления;
 • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на текстове на български и на английски език;
 • за прилагане на филологическото си познание в други научни области;
 • за публична речева изява в писмен и в устен вид на български и на английски език;
 • за работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;
 • за прилагане на интердисциплинарни подходи към дидактическите, езиковите и литературните явления.

Виж подробен инфопакет!