Публична академична лекция на доц. д-р Бойка Илиева

На 22.01.2020 г. от 10.00 ч. в зала 412 доц. д-р Бойка Илиева от Филологическия факултет изнесе публична академична лекция по повод заемането на академичната длъжност „доцент“. В началото на събитието проф. дфн Цветан Ракьовски, ръководител на Катедра „Литература“, запозна аудиторията с научното развитие и изследователските интереси на лекторката.

В лекцията си на тема „Вдъхновението Италия в българския литературен контекст от Освобождението до Първата световна война“  доц. Илиева представи проблематиката и основните тези на хабилитационния си труд. Акцентът беше поставен върху нови факти и свързаните с тях наблюдения.

На събитието присъстваха деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, преподаватели от Филологическия факултет, Факултета по педагогика, Правно-историческия факултет и Философския факултет, студенти филолози и гости.