Покана за шестата сбирка на Форума “Българска граматика”, организиран от ЮЗУ и БАН

Форум „Българска граматика“ 2019

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“.

Темата на тазгодишния форум е Граматичните системи в синхрония и диахрония.

Форумът ще се състои на 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 9:15 до 17:30 ч. в Големия салон на Института за български език при БАН (бул. „Шипченски проход“ 52).

 

Програма – Download

 

17 октомври 2019 година

9:15 – 9:30 Откриване на Форума

9:30 – 10:00 Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Зависимост и йерархия между граматичните системи.

10:00 – 10:30 Проф. Стефана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Разбирането за категория като важен фактор за развитието на лингвистичните парадигми.

10:30 – 11:00 Почивка

11:00 – 11:30 Доц. Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Триелементен структурен модел в индоевропейските граматични системи като проекция на митологичните представи и на човешкото познание за света.

11:30 – 12:00 Проф. Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Две хипотези за характера и резултатите от взаимодействието на граматичните системи в Балканския езиков съюз.

12:00 – 12:30 Проф. Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Българската граматика през ситото на книжовния език и Европейският езиков съюз (SAE).

12:30 – 13:00 Дискусионна сесия

13:00 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 13:45 Проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Типология на взаимоотношенията между граматическите категории в българския език.

13:45 – 14:00 Проф. Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Граматичната метаморфоза на българския детски език в зората на човешкия живот.

14:00 – 14:15 Доц. Радослав Цонев (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Някои начини за изразяване на абсолютната превъзходна степен в българските интернет форуми.

14:15 – 14:30 Гл. ас. Енчо Тилев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Категориалните и некатегориалните значения като конституиращи елементи на езиковата система.

14:30 – 14:45 Гл. ас. Биляна Тодорова (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Съществителното име в ролята на предпоставено несъгласувано определение в съвременната речева практика.

14:45 – 15:15 Дискусионна сесия

15:15 – 15:30 Почивка

15:30 – 15:45 Доц. Ваня Зидарова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Именната детерминация – морфологична традиция и семантико-прагматична интерпретация.

15:45 – 16:00 Доц. Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Акцентно изтъкване на членната морфема.

16:00 – 16:15 Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): От най-близкия род към видовата характеристика.

16:15 – 16:30 ДоцЦветомира Венкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): От машинен превод към формална граматика.

16:30 – 17:00 Дискусионна сесия

 

Сесия, посветена на 160-годишнината от рождението и 60-годишнината от кончината на акад. Ал. Теодоров-Балан

17:00 – 17:15 Проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): За Балан, за културата на речта и духа на езика.

17:15 – 17:30 Доц. Катя Чаралозова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Категорията определеност / неопределеност в „Нова българска граматика“ на Ал. Теодоров-Балан.

17:30 Закриване на Форума

 

Ще бъдат представени проблеми, обхващащи широк спектър в сферата на българската граматика. Това ще даде възможност да бъдат засегнати както по-глобални въпроси, отнасящи се до общите явления и модели в граматичните системи, езиковата типология, отношенията и съпоставките между различни системи, така и по-конкретни теми, свързани с процесите и явленията вътре в самите системи. Представените изследвания могат да се основават на различни теоретични методи и подходи, а системите могат да бъдат разглеждани в синхронен или в диахронен план. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:

  • Какви зависимости се наблюдават между граматичните системи?
  • Кои начини са подходящи за моделиране на граматичните системи?

Целта е не само да се направят генерални обобщения по разискваните теми, а и да се обменят мнения, да се предложат хипотези и да се създаде творческа атмосфера за непосредствен разговор и обмен на идеи.