ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЯ

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно
Програмата е акредитирана до 2020 г.
Филологически факултет
Катедра по етнология и балканистика

В докторантската програма по Фолкористика и етнология се обучават студенти, завършили магистърски програми по филология или специализирали етнология, доколкото фолклористичното знание е част от задължителния блок в обучението на студентите филолози.

Обучението се извършва от специалисти етнолози от Катедра „Етнология и балканистика“ и има за цел да подготви бъдещи изследователи с аналитични умения, висока степен на теоретична подготовка и умения за самостоятелно провеждане на теренна работа. Бъдещият учен ще бъде в състояние самостоятелно да прилага етноложките методи за събиране, обработване и анализиране на емпиричен материал, ще притежава висока езикова и комуникационна култура, ще може свободно да ползва антропологична литература и на английски език, което е гаранция за богата библиографска компетенция в подготовката на дисертационния труд. Чуждоезиковата компетентност на бъдещия млад учен е задължителна в днешните усоловия на глобализация и на интеграционните процеси, които протичат в Европейския съюз. Тя му позволява свободно да кандидатсва за участие в международни проекти.

Освен провеждане на самостоятелни теренни етноложки изследвания, студентът ще може да ползва и богат фолклорен и етноложки архив в Лабораторията по етнология и фолклористика към Филологическия факултет.

Образователно-квалификационната степен „Доктор“ позволява на бъдещия специалист да работи в научно-изследователски институти, в етнографски музеи и центрове, в университети като преподавател по фолклористика и етнология, както и за реализация в държавни и частни организации, свързани с работа в областта на културното наследство, с работа с малцинствени групи или с експертна дейност в областта на етничните и религиозните въпроси.