ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 4 СЕМ.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Преводач по съответния език
Продължителност на обучение: 2 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Предназначение на магистъра с образователно-квалификационна степен: „Магистър“и професионална квалификация „Преводач по съответния език ”
Магистърската програма с 4 семестъра срок на обучение е предназначена за студенти, завършили нефилологически професионални направления и е насочена към бакалаври с различни специалности, но е особено подходяща за бакалаври по Туризъм, Международни икономически отношения, Стопанско управление, Международни отношения и др., както и за чуждестранни студенти, желаещи да получат специализирана подготовка, ориентирана към езиковото обслужване на туризма и бизнеса. Кандидатите следва да имат основни познания по езика, които се проверяват с входящ тест. Програмата предоставя базова езикова и надграждаща езиково-приложна и теоретична подготовка на студентите и профилира тяхното обучение в областта на специализирания превод за целите на туризма и бизнеса. Студентът, завършил магистърската програма по ПРЕВОД, получава образователно-квалификационна степен „Магистър“ и професионална квалификация „Преводач по съответния език ”.

Той има специализирана подготовка, позволяваща му да работи съгласно Националния класификатор на длъжностите и професиите като:

а) преводач по съответния език в български и международни частни компании;

б) преводач в различни държавни институции и в институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейския съюз);

в) ръководител отдел (със съответния език) в туристически агенции, информационни центрове и представителства;

г) организатор обучение (за квалификационни езикови курсове), след придобиване на педагогическа правоспособност;

е) преводач-говорител в хотели, туроператорски агенции, транспортни и други фирми, където са необходими квалифицирани специалисти по съответния език;

ж) преводач и редактор на международни новини, свързани със съответния език, в средствата за масово осведомяване;

з) преводач и редактор (на специализирани текстове в областта на бизнеса и туризма) в издателски къщи и агенции.

Обучението в магистърската програма по ПРЕВОД осигурява:
• задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния език;
• специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на туризма и бизнеса;
• специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери;
• условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в Чехия, Гърция, Турция и Хърватия;
• възможност за практика в туристически фирми и агенции по някои от изучаваните езици;
• възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност).

Б. Изисквания към подготовката на студента в магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти)
Магистърът по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти) придобива:

а) базисна подготовка, включваща дисциплини като: Бизнес терминология на съответния чужд език; Туристическа терминология на съответния чужд език; Езикова култура и делова кореспонденция; Информационни технологии за превод и работа с база данни и др.;

б) специализираща подготовка, включваща дисциплини като: Стратегии на устната комуникация; Стратегии на писмената комуникация, Основи на екскурзоводската дейност, Редактиране на преводен текст и др.

в) практическа подготовка, включваща практикум по екскурзоводство и стаж в туристически агенции (за някои от изучаваните езици).

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) придобиване на умения в областта на писмения и устния превод;

б) свободно използване на съответния език при общуване с бизнес партньори и туристи;

в) свободно използване на съответния език за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;

г) изграждане и развитие на разностранна лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния език в сферите на туристическата и бизнес терминологията;

д) придобиването на практически опит в областта на туризма, интеркултурната и бизнес комуникацията.

Виж подробен инфопакет!