ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 4 СЕМ.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПРЕВОДАЧ ПО СЪОТВЕТНИЯ ЕЗИК (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 СЕМЕСТЪРА (2 ГОДИНИ)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

За студенти, които не отговарят на посочените изисквания в двусеместриалното обучение. Те следва да имат познания по съответния език, които се проверяват с изпит – входящ тест. – 4 семестъра

Учебният план на магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  (за чуждестранни студенти) е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентноспособни, висококвалифицирани специалисти по славянски и балкански езици, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина от компетентни преводачи за нуждите на икономиката и туризма. Студентите, завършили тази програма, допълват и разширяват своите професионални умения в областта на  бизнес и туристическата терминология на съответния чужд език, на информационните технологии за превод и работа с база данни, усъвършенстват уменията си за редактиране на преводен текст и др. Те имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университети в Чехия, Гърция, Хърватия, както и да кандидатстват за платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност).