ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 2 СЕМ.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПРЕВОДАЧ ПО СЪОТВЕТНИЯ ЕЗИК (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 СЕМЕСТЪРА (1 ГОДИНA)

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

За студенти, завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления 2.1. Филология, 3.1. Педагогика на обучението по …, или притежаващи легитимен сертификат за владеене на езика на ниво B2 по европейското езиково портфолио, както и за завършили други професионални направления с положен държавен изпит по съответния език  – 2 семестъра

Учебният план на магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  (за чуждестранни студенти) е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентноспособни, висококвалифицирани специалисти по славянски и балкански езици, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина от компетентни преводачи за нуждите на икономиката и туризма. Студентите, завършили тази програма, допълват и разширяват своите професионални умения в областта на  бизнес и туристическата терминология на съответния чужд език, на информационните технологии за превод и работа с база данни, усъвършенстват уменията си за редактиране на преводен текст и др. Те имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университети в Чехия, Гърция, Хърватия, както и да кандидатстват за платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност).