ГРАФИК за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература за придобиване на педагогическа правоспособност в  базовите училища в Благоевград