АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящата квалификационна характеристика отразява целите на подготовка, методите и средствата за тяхното реализиране, обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които завършилите специалността придобиват, както и областите на бъдещата им професионална реализация.

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

Основна цел в обучението на студентите от специалността “Английски език: превод и комуникации” (ОКС “Бакалавър), е оптимално да се съчетае теоретическата с практическата подготовка, за да се осигури високо качество на образованието на обучаваните и конкурентоспособност на пазара на труда на завършилите.

Студентите получават висококвалифицирана фундаментална подготовка по един чужд език в рамките на четиригодишно обучение (осем семестъра), от които две години (четири семестъра) са определени за т.н. базисна подготовка. В предвидените семинарни занятия и извънаудиторна заетост студентите овладяват чуждия език до ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Заложените в Учебния план общотеоретични дисциплини целят да запознаят студентите с основите на съвременната лингвистика – на български и на чужд език. Образователният минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на чуждия език цели да ориентира студентите в избора на профил след завършването на базисната подготовка.

През III и IV семестър студентите задълбочават познанията и усъвършенстват езиковите си умения и чрез избираемите дисциплини, разделени в две групи с условни названия: I група – общообразователни дисциплини, II група – чуждоезикови дисциплини. В съответствие със съвременните образователни изисквания са създадени условия за придобиване на специализирани умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка.

Профилираното обучение след успешно завършване на двегодишния базисен курс (успешно положен изпит по чуждия език) предвижда двегодишно обучение (четири семестъра) в един от следните два профила:

Профил I: Административен преводач кореспондент от и на (съответния чужд език)

Студентите овладяват и усъвършенстват умения и навици за работа в различни административни звена – офиси, български и чуждестранни фирми, консултантски бюра, хотелиерство, неправителствени организации, държавна администрация. За целта са предвидени необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка

Профил II: Преводач от и на съответния чужд език

Студентите овладяват теоретични и практически постановки за превеждане от и на чуждия език, както и върху усвояването и усъвършенстването на умения за писмено и устно превеждане на текстове от различни жанрове и епохи, както и от различни сфери на обществения и икономическия живот. По време на Преводаческата практика през VIII семестър студентите в реални работни условия прилагат усвоените теоретични знания и придобитите практически умения и се подготвят за упражняване на професията Преводач в преводаческа агенция, онлайн или на свободна практика. Предвидени са необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

II. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации”

Завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации” притежават теоретически и практически образователен минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на чуждия език, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност. Те са подготвени да се реализират във всички сфери на обществения живот, които изискват задълбочено лингвистично образование: български и чуждестранни частни и държавни фирми, държавната администрация, неправителствени организации, средства за масова информация, средни и висши училища, научни институти, издателства, редакции, медии, библиотеки, музеи и др.

В зависимост от избрания профил завършващите специалността “Английски език: превод и комуникации” получават следната квалификация:

Профил “Преводач от и на (съответния чужд език)”:

ОКС “Бакалавър”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Преводач от и на чуждия език (английски, немски, френски, руски, гръцки или др.).

СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: преводачески агенции; български и чуждестранни частни и държавни фирми; издателства; редакции; медии; неправителствени организации; научни институти и др.

ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач

Download