Важно! Списък на курсовите отговорници за първи курс

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (РЕДОВНО)

Гл ас. д-р Любка Ненова – Катедра “Български език”

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (ЗАДОЧНО)

Проф. д-р Стилиян Стоянов – Катедра “Литература”

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Гл. ас. д-р Мария Багашева – Катедра “Германистика и романистика”

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Доц. д-р Яна Чанкова  – Катедра “Германистика и романистика”

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК

Ас. д-р Дмитро Гергинов – Катедра “Славистика” 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

Доц. д-р Дафина Костадинова  – Катедра “Германистика и романистика”

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ

Доц. д-р Илия Недин – Катедра “Етнология и балканистика”