ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно
Програмата е акредитирана до 2020 г.
Филологически факултет
Катедра по славистика, Катедра по германистика и романистика, Катедра по етнология и балканистика

Кратка анотация: Програмата има теоретично-изследователски и приложен характер в областта на теорията и практиката на превода. Интердисциплинарността дава възможност за разработване на дисертации в редица области на преводознанието върху материал от различни езици. Обучението се извършва съвместно с други катедри и включва семинари, конференции, участия в международни проекти и други научни форуми. Програмата има за цел да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на теорията на превода.

Получавана квалификация: Завършилите програмата могат да участват в конкурси за редовни асистенти и научни сътрудници във всички висши научни средища.

Компетенции на завършилите програмата: Задълбочени познания в избраната изследователска сфера, умения за самостоятелен анализ и научно изследване в областта на теорията на превода, умения за формулиране и решаване на научен проблем, преподавателски умения за подготовка на бъдещи специалисти.

Учебен план
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
1) Подготовка и управление на проекти,
2) Английски език.
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: Избираемите учебни дисциплини са свързани със специалността и се определят след формулиране на темата на дисертацията. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. Докторантът избира три учебни дисциплини от докторската програма.
B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: Докторант по научната специалност Теория и практика на превода може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ “Неофит Рилски”, другите университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни часа по учебен план, както да се обучава по международни научни програми в университети в чужбина.

Дипломиране:
– Полагане на изпити, участия в научни срещи, публикации по темата на дисертацията,
– Защита на докторска диссертация.

ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЯ

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно
Програмата е акредитирана до 2020 г.
Филологически факултет
Катедра по етнология и балканистика

В докторантската програма по Фолкористика и етнология се обучават студенти, завършили магистърски програми по филология или специализирали етнология, доколкото фолклористичното знание е част от задължителния блок в обучението на студентите филолози.

Обучението се извършва от специалисти етнолози от Катедра „Етнология и балканистика“ и има за цел да подготви бъдещи изследователи с аналитични умения, висока степен на теоретична подготовка и умения за самостоятелно провеждане на теренна работа. Бъдещият учен ще бъде в състояние самостоятелно да прилага етноложките методи за събиране, обработване и анализиране на емпиричен материал, ще притежава висока езикова и комуникационна култура, ще може свободно да ползва антропологична литература и на английски език, което е гаранция за богата библиографска компетенция в подготовката на дисертационния труд. Чуждоезиковата компетентност на бъдещия млад учен е задължителна в днешните усоловия на глобализация и на интеграционните процеси, които протичат в Европейския съюз. Тя му позволява свободно да кандидатсва за участие в международни проекти.

Освен провеждане на самостоятелни теренни етноложки изследвания, студентът ще може да ползва и богат фолклорен и етноложки архив в Лабораторията по етнология и фолклористика към Филологическия факултет.

Образователно-квалификационната степен „Доктор“ позволява на бъдещия специалист да работи в научно-изследователски институти, в етнографски музеи и центрове, в университети като преподавател по фолклористика и етнология, както и за реализация в държавни и частни организации, свързани с работа в областта на културното наследство, с работа с малцинствени групи или с експертна дейност в областта на етничните и религиозните въпроси.

СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ (руски, чешки, хърватски/сръбски)

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно
Програмата е акредитирана до 2023 г.
Филологически факултет
Катедра по славистика

Докторската програма по Славянски езици (руски, чешки, хърватски/сръбски език) е акредитирана до 2023 г. и има за цел да подготви компетентни, високо квалифицирани специалисти в областта на конкретния славянски език и на синхронното и диахронното съпоставително славянско езикознание с възможности за успешна реализация в конкурентна среда.

Обучението на докторанти се осъществява от катедрата по Славистика при Филологическия факултет и осигурява условия за задълбочена профилирана подготовка по избрания славянски език и пълноценна реализация в областта на научно-изследователската и преподавателската дейност в университети, научни институти, изследователски центрове и др.

Докторантите в програмата по Славянски езици имат възможност да работят един или два семестъра по темата на дисертационния си труд с научни консултанти от други европейски университети в рамките на договорите по програма Еразъм +, които Филологическият факултет има сключени с различни славистични институти и департаменти.

Програмата цели да подготви бъдещи изследователи и преподаватели със задълбочени познания в съответната научна област, с умения за аналитично критическо мислене и решаване на теоретични и практически проблеми, свързани с конкретен славянски език или в съпоставителен план. В процеса на своето обучение докторантът има възможност да придобие умения и компетентности за работа в екип, да подготвя и участва в проекти, да придобие международен опит чрез участие в научни конференции в чужбина, в специализации и мобилност в други европейски университети по различни програми и проекти.

НЕМСКИ ЕЗИК

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно и задочно
Програмата е акредитирана до 2023 г.
Филологически факултет
Катедра по германистика и романистика

Докторската програма Немски език в научно направление 2.1. Филология е предназначена за магистри със завършена филологическа специалност с немски език. Продължителността на програмата е три години, формата на обучение – редовна.

Целта на докторската програма Немски език е да подготви кадри с висока квалификация и достатъчен научен потенциал за различни сфери на обществено-политическия и икономическия живот в страната и чужбина: наука, образование, култура, туризъм, управление, връзки с обществеността и много други, където защитилите своите докторски дисертации могат да намерят своята професионална реализация.

В процеса на обучение се прилагат съвременни изследователски подходи, базирани на нови научни теории за постигане на високо ниво на фундаменталната теоретична подготовка на бъдещите доктори по специалността. На студентите се осигуряват необходимите условия (достъп до непрекъснато обновявани бази данни, налична специализирана литература, консултации с изявени учени в научната област, възможности за участие в научни форуми и за публикуване на резултати от научни изследвания и др.) за своевременно завършване на обучението.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно и задочно
Програмата е акредитирана до 2024 г.
Филологически факултет
Катедра по германистика и романистика

Докторската програма Английски език в научно направление 2.1. Филология е предназначена за магистри, които са завършили филологически специалности с английски език.

Обучението в докторската програма Английски език е основен начин за подготовка на висококвалифицирани кадри с висок научен потенциал в областта на англицистиката в България.

Основен приоритет на програмата е развитието на иновативно теоретично мислене, основано на богата общо филологическа и частно лингвистична култура в областта на английския език. В процеса на обучението се използват съвременни изследователски подходи, прилагат се нови теории, методи и форми на езиков анализ.

Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка на докторантите чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ и/или приложен проблем в областта на английския език както в синхронен, така и в диахронен тип изследвания, който да съответства на съвременнитестандарти в световната англицистика.

В духа на изискванията на Болонския процес научните ръководители на докторантите по тази програма последователно работят за задълбочено усвояване на систематизирани знания в областта на английското и съпоставителното езикознание и за овладяване на основните умения и методи за провеждане на самостоятелни научни изследвания. Специално внимание се отделя на формирането у докторантите на съзнанието, че са млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория.

Защитилите докторска степен могат да се реализират в множество области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и т.н.

ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно и задочно
Програмата е акредитирана до 2023 г.
Филологически факултет
Катедра по германистика и романистика; Катедра по славистика; Катедра по български език

Докторската програма Общо и сравнително езикознание в научно направление 2.1. Филология е предназначена за магистри, които са завършили филологически специалности с поне един чужд език.

Целта на докторантурата по Общо и сравнително езикознание е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на сравнителното и съпоставителното езикознание в България. Обучението в програмата е основен начин за подготовка на висококвалифицирани кадри в сферата на филологическите науки и по-специално в областта на науките за езика.

Основен приоритет на програмата е развитието на иновативно теоретично мислене, основано на богата общо филологическа и частно лингвистична култура. В процеса на обучението се използват съвременни изследователски подходи, теории, методи и форми на езиков анализ.

Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ или приложен проблем за теоретичната и приложната лингвистика в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с практиката.

В духа на изискванията на Болонския процес научните ръководители на докторантите по тази програма последователно работят за задълбочено усвояване на систематизирани знания в областта на общото, сравнителното и съпоставителното езикознание и за овладяване на основните умения и методи за провеждане на самостоятелни научни изследвания. Във връзка с това специално се работи върху формирането на докторантите като млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория.

Защитилите докторска степен могат да се реализират в множество области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и т.н.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно и задочно
Програмата е акредитирана до 2021 г.
Филологически факултет
Катедра по български език

Докторската програма дава възможност на студенти, завършили магистърска степен, да задълбочат своите знания по отношение на българския език както на теоретично, така и на научно-изследователско практично ниво.

Тематиката на докторската програма варира в широк диапазон и включва въпроси от всички нива на българския език в синхрония и диахрония: фонетика и фонология, граматика (морфология и синтаксис), словообразуване, лексикология, фразеология и текстология.

Основната цел на докторска програма ”Български език” е да създаде добре подготвени кадри, които да притежават комплекс от качества, необходими за компетентно осъществяване на научно-изследователска и преподавателска работа, свързана с различните аспекти на българското езикознание.

За реализирането на основната цел обучението е подчинено на изпълнението на следните основни задачи:

1) Създаване на подходящи условия за постигане на високо качество в процеса на обучението:

  • материална база (докторантски кабинет, оборудван с необходимите технически средства; достъп до университетската библиотека и до свободните онлайн ресурси и др.);
  • преподавателски състав, който да обезпечи заложените в учебния план курсове;
  • добра академична атмосфера и т.н.

2) Обучение за овладяване на теоретичните и методологичните постановки на научните изследвания.

3) Усъвършенстване на навиците и уменията за логическо, творческо и критическото мислене.

4) Обучение за създаване на текстове, които притежават особеностите на научния стил.

5) Изграждане на умения за преподаване и анализиране на научни факти, свързани с българския език.

Подготовката на докторантите в програмата дава възможност на бъдещите доктори да се реализират професионално като преподаватели и изследователи в университети, институти или други научни и образователни институции.

Обучението по докторската програма „Български език“ е подчинено на иновативните образователни стандарти, посочени в Закона за развитието на академичния състав и основаните на него вътрешно-университетски и вътрешно-факултетски правилници и други документи. То е ориентирано към реалните потребности на социалната среда в регионален и национален мащаб и е в синхрон с възможностите за реализация на докторантите в други страни от Европейския съюз, където има развита славистика или българистика. Актуалната насоченост към най-атрактивните и най-продуктивни методи и изследователски обекти, от една страна, и подчертаната практико-приложна ориентация към реалните потребности на преподаването по български език във висшето и средното образование, от друга страна, определят предлаганата докторска програма като успешно вписващата се в съвременния социален и образователен контекст.

РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно
Програмата е акредитирана до 2021 г.
Филологически факултет
Катедра по славистика

Докторскатапрограма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции съсспециалисти в областта на руската литература. Мисията на обучението отговаря на обществените потребности, породени от процесите на демократизация в културен, социален, политически и икономически аспект. То има за задача да разшири фундаменталната, широкопрофилната и специализираната подготвеност, придобита в магистърската образователна степен. Особено внимание се обръща върху научно-изследователската и научно-приложната работа на докторантите, като се предлагат задълбочени знания за най-новите постижения в областта на интердисциплинарните литературни и културни изследвания и се формират умения за провеждане и реализиране на самостоятелни научни изследвания.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма “Рускалитература” притежава богати и разностранни познания, умения и компетентности, приносни за научната област и нейните сфери на приложение. Неговата подготовка е съобразена с нуждата от разработки в избраната област, както и с научната приемственост и задачите на обучаващото звено. Направеното от завършилия докторската програма трябва да утвърждава авторитета на научния колектив, към който принадлежи.

Цел на докторскатапрограма е да:

 • подготви високо квалифицирани специалисти в областта на руската литература;
 • изгради научна компетентност във всички аспекти на историята на руската литература от началото ѝ до XXI век, в това число провеждане на научнии зследвания;
 • да формира научни и практико-приложни знания и умения за самостоятелна преподавателска и научно-изследователска дейност;
 • да обучи компетентни специалисти на високо научно ниво за целите на университета и на филологията, образованието, научните и държавните институции, да изгради методологически опит в анализиране и обобщаване на резултатите от научното изследване и за прилагане на иновациите в областта на руската литература;
 • да създаде трайни връзки с аналогични научни колективи в България, ЕС и други държави.

Областите на научни проучвания, които предоставя докторската програма, са следните:

 • История на руската литература, актуалното състояние и теоретичните изследвания и на методологичните перспективи на изследванията, свързани с нея, включително в международен план;
 • културно-историческите процеси в развоя на литературата на Русия;
 • връзки и взаимовлияния между руската литература и други сродни славянски европейски и други литератури;
 • жанрове и форми на литературния живот в руската литература, класическите имена на XIXвек;
 • общи идеи, образи и проблеми в руската литература и останалите европейски литератури;
 • руска периодика, възникване, развой, характерни особености;
 • културни и литературни центрове и звена в Русия и в емиграция;
 • философски и научни идеи и връзката им с подобни идеи в световен контекст;
 • руската литература и интернет;
 • руска литература на XXвек – развой, явления, манифести, имена, жанрови и стилови иновации;
 • руска литература на XXI век – проекции и форми на съществуване;
 • съвременни технологични и иновативни подходи към литературата, компютърни програми и информационни дейности, необходими за научната разработка.

Практическите умения и компетентности, които докторантите придобиват, са:

 • самостоятелно научно мислене, оформяне на собствен научен език и стил;
 • познаване и приложение на научните методи на литературен анализ, които прилага в изследваните области и проблеми;
 • синтез, моделиране, изграждане и тестване на хипотези в областта на литературната русиситика;
 • оперира с литературно-историческите факти в областта на руската литература и ги интерпретира в подходящия контекст;
 • умение да създава интердисциплинарни връзки за решаване на научни и практически проблеми;
 • умение за провеждане на научна комуникация на роден и чужд език и участие въвформи на вътрешно и международно сътрудничество и екипна работа;
 • умение за аргументация и защита на идеите си, участие в научни дискусии в България и на международно ниво, презентация на резултатите от дейността си пред различна аудитория.

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в :

 • академичното обучение – преподавател по руска литература във висше учебно заведение;
 • научните проучвания – изследовател в областта на конкретен период или явление от руската литература, провеждащ самостоятелна научно-изследователска дейност;
 • учител в средните училища, специалист експерт в областта на руската литература;
 • специалист по съответната литература и консултант в издателства, образователни и културни институции, преводачески агенции;
 • консултант във фирми с международен предмет на дейност в областта на русистиката;
 • специалист с умения за осъществяване на проектна дейност в областта на руската литература в национален и международен контекст.

ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, АФРИКА, АЗИЯ И АВСТРАЛИЯ

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно
Програмата е акредитирана до 2021 г.
Филологически факултет
Катедра по литература, Катедра по славистика, Катедра по германистика и романистика

Докторската програма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции със специалисти в областта предимно на западноевропейската литературна история. Тя разширява основната и специализираната подготвеност, придобити в ОКС «магистър». Подготовката за научно-изследователска работа на докторантите върви паралелно с тяхното обучение да преподават. Идеята е докторантът да усвои не само тясно специализирани познания, но и умения за работа в семинари и практически условия.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма притежава основните ресурси за самостоятелна научна и преподавателска дейност – умее да определя своя научен обект, владее технологията на работа с и издирване на библиография, може да определя свои приоритети в науката за литературата и е обучен за работа в екип.

Цел на докторскатапрограма е да:

 • подготви високо квалифицирани специалисти в областта на литературната история на Европа и Америка;
 • да формира умения за изследване на отделни граници и периоди в нея: антични хоризонти, средновековни проблеми, ренесансови взривове в темите и пр.;
 • да изгради научна компетентност в основните периоди от процесуалното битие на европейските литературни истории;
 • да формира научни и практико-приложни знания и умения за самостоятелна преподавателска и научноизследователска дейност.

Примерни области на научнипроучвания в докторскатапрограма:

 • Античност и Класичност;
 • Готически «литературни» жанрове;
 • Литература и История – проблеми на художествеността;
 • Литературната динамика на стиловете – ХVІІІ, ХІХ век;
 • Епистоларният роман;
 • Историческият роман;
 • Женският канон – начало и исторически хоризонти;
 • Езикът на властта и литературата.

Практически умения и компетентности, придобивани от докторантите:

 • самостоятелно научно мислене, оформяне на собствен научен език и стил;
 • познаване и приложение на научните методи на литературен анализ, които прилага в изследваните области и проблеми;
 • синтез, моделиране, изграждане и тестване на хипотези в областта на литературната теория;
 • оперира с литературно-историческите факти и ги интерпретира в подходящ контекст;
 • умение за провеждане на научна комуникация при участие в научни дискусии, презентация на резултатите от дейността си пред различна аудитория.

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в :

 • академичното обучение – преподавател по съответната литература във висше учебно заведение;
 • научните проучвания – изследовател, провеждащ самостоятелна научно-изследователска дейност;
 • учител в средното училище;
 • специалист (консултант) в издателства и културни институции;
 • специалист с умения за осъществяване на проектна дейност.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Професионално направление: 2.1. Филология
Форма на обучение: Редовно
Програмата е акредитирана до 2021 г.
Филологически факултет
Катедра по литература

Докторската програма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции със специалисти в областта на българската литературна история. Тя разширява основната и специализираната подготвеност, придобити в ОКС «магистър». Подготовката за научно-изследователска работа на докторантите върви паралелно с тяхното обучение да преподават. Идеята е докторантът да усвои не само тясно специализирани познания, но и умения за работа в семинари и практически условия.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма притежава основните ресурси за самостоятелна научна и преподавателска дейност – умее да определя своя научен обект, владее технологията на работа с и издирване на библиография, може да определя свои приоритети в науката за литературата и е обучен за работа в екип.

Цел на докторскатапрограма е да:

 • подготви високо квалифицирани специалисти в областта на литературната история;
 • да формира умения за изследване на отделни граници и периоди в нея: времето на канона (проблеми на езика на средновековната книжнина), смесеният характер на книжовността, преводна и оригинална литература, отвъд канона (среднобългарски паметници и смесени сборници), «разделението на езиците» (ХІХ век);
 • да изгради научна компетентност в основните периоди от процесуалното битие на българската литература (стара – нова – съвременна);
 • да формира научни и практико-приложни знания и умения за самостоятелна преподавателска и научно-изследователска дейност;

Примерни области на научни проучвания в докторската програма:

 • Идеи за нормата – религия и литература: клишета и условности;
 • Старобългарски «литературни» жанрове;
 • Литература и История – проблеми на художествеността (ХІХ век);
 • Литературната периодика през Българското възраждане;
 • Образи на българската памет – мемоаристиката от края на ХІХ век;
 • Проблеми на българския литературен модернизъми авангард (края на ХІХ, началото на ХХ век и времето между двете световни войни);
 • Женският канон – начало и исторически хоризонти;
 • Езикът на властта и литературата.

Практически умения и компетентности, придобивани от докторантите:

 • самостоятелно научно мислене, оформяне на собствен научен език и стил;
 • познаване и приложение на научните методи на литературен анализ, които прилага в изследваните области и проблеми;
 • синтез, моделиране, изграждане и тестване на хипотези в областта на литературната теория;
 • оперира с литературно-историческите факти и ги интерпретира в подходящ контекст;
 • умение за провеждане на научна комуникация при участие в научни дискусии, презентация на резултатите от дейността си пред различна аудитория.

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в:

 • академичното обучение – преподавател по увод в литературната теория във висше учебно заведение;
 • научните проучвания – изследовател, провеждащ самостоятелна научно-изследователска дейност;
 • учител в средното училище;
 • специалист (консултант) в издателства и културни институции;
 • специалист с умения за осъществяване на проектна дейност