ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
 • Продължителност на обучението: 4 години
 • Форма на обучение: Редовна
 • Акредитация: Програмата е акредитирана до 2025 година.

 

Анотация

Обучението в бакалавърската програма ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ  осигурява: задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния чужд език; специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на управлението и бизнеса; специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери; условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в страната и чужбина; възможност за практика в различни фирми; възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на ЕС); знания, умения и компетенции за управление на фирмите в пазарна икономика.

Завършилите ОКС „Бакалавър“, специалност ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, притежават следните професионални компетенции в съответствие с ниво 6 на ЕКР, респективно ниво 6Б на НКР:

 • капацитет за използване на два чужди езика при общуване с представители на бизнеса, контрагенти, международни организации и публични институции;
 • капацитет за свободно използване на тези езици за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;
 • умения за изграждане и развиване на разностранна лична лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния чужд език в сферата на управленската и бизнес терминологията;
 • способност за самостоятелно изработване и предлагане на управленски решения по отношение на ежедневните бизнес операции и дейности на бизнеса;
 • умения за подбор и прилагане на принципите на бизнес етиката и съществуващото международно, европейско и национално законодателство и регулация в бизнеса;
 • способност за интегриране  в екип и капацитет за сформиране и организиране на екипи за работа в сферата на преводаческите услуги и на бизнес администрацията;
 • умения да се отговаря по подходящ начин на потребностите на потребителите и да се подбират подходящи подходи за тяхното удовлетворяване в съответствие с продуктите и услугите, предлагани от съответната организация/фирма;
 • способност да се интерпретират и съблюдават социо-културните и икономическите ценности, както и ценности по отношение на опазване и защита на околната среда на местните общности на общинско и национално ниво;
 • умения да се подбират и предлагат подходящи идеи за разработването на нови продукти и/или отделни нови услуги и производствени технологии в сферата на бизнеса.

Виж подробен инфопакет!

 

СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (РУСКИ, ЧЕШКИ ИЛИ ХЪРВАТСКИ) И ТУРИЗЪМ

 • Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
 • Продължителност на обучението: 4 години
 • Форма на обучение: Редовна
 • Акредитация: Програмата е акредитирана до 2025 година.

 

Анотация

 Прагматично организираният учебен план на специалността  Славянски език (руски, чешки или хърватски) е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентоспособни, високо квалифицирани специалисти по славянски език (руски, чешки или хърватски) за нуждите на икономиката и туризма, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина.

Завършилите специалността “СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (РУСКИ, ЧЕШКИ ИЛИ ХЪРВАТСКИ) И ТУРИЗЪМ” получават ключови компетентности по два славянски езика (ниво В2.2./С1 за първия славянски език и ниво А2 – за втория) за работа в интеркултурна среда и могат да се реализират успешно  в сферата на международния туризъм и бизнес комуникацията, както и в други сфери на обществения и стопанския живот: в научни организации, институции и висши училища; в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности; в международни компании, неправителствени организации и др. Завършилите бакалавърската програма получават специализирана подготовка, позволяваща им да работят по над 50 професии и длъжности съгласно Азбучника на Националния класификатор на длъжностите и професиите (2011 г.).

Обучението в настоящата бакалавърска програма осигурява: задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния език, както и практическа подготовка по втори славянски език; специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на туризма и бизнеса; специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери; условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в Чехия, Гърция и Хърватия; възможност за практика в туристически фирми и агенции; възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на ЕС); знания, умения и компетенции за работа в туристическата индустрия.

Завършилите ОКС „Бакалавър“, специалност СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (РУСКИ, ЧЕШКИ ИЛИ ХЪРВАТСКИ) И ТУРИЗЪМ, притежават следните професионални компетенции в съответствие с ниво 6 на ЕКР, респективно ниво 6Б на НКР:

 • капацитет за използване на два славянски езика при общуване с туристи и представители на бизнес партньори, контрагенти, международни организации и публични институции, провеждащи националната политика в сферата на туризма и регулиращи туристическата дейност; както икапацитет за свободно използване на съответния език за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;
 • умения за изграждане и развиване на разностранна лична лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния език в сферите на туристическата и бизнес терминологията;
 • способност за самостоятелно изработване и предлагане на управленски решения по отношение на ежедневните бизнес операции и дейности в сферата на туризма;
 • умения за подбор и прилагане на принципите на бизнес етиката и съществуващото международно, европейско и национално законодателство и регулация в сферата на туризма във вътрешните правила и нормативни документи на туристическите организации;
 • способност за интегриране  в екип и капацитет за сформиране и организиране на екипи за работа в сферата на преводаческите услуги и на туризма;
 • умения да се отговаря по подходящ начин на потребностите на потребителите и да се подбират подходящи подходи за тяхното удовлетворяване в съответствие с продуктите и услугите, предлагани от съответната организация/фирма;
 • капацитет за координиране на работата на отделни служители/ отдели/ подразделения в съответната организация/фирма;
 • способност за подбор и използване на подходящи методи за осъществяване на количествен и качествен анализ и капацитет за прилагане на съвременни методи за събиране и обработка на данни за нуждите на бизнес организациите и публичните институции в сферата на туризма;
 • способност да се интерпретират и съблюдават социо-културните и икономическите ценности, както и ценности по отношение на опазване и защита на околната среда на местните общности на местно, общинско и национално ниво;
 • умения да се подбират и предлагат подходящи идеи за разработването на нови туристически продукти и/или отделни нови услуги и производствени технологии в сферата на туризма;
 • способност за провеждане – самостоятелно и в екип – на проучвания на туристическите пазари или на аудиториите от заинтересовани лица и потребителите в сферата на туризма.

Виж подробен инфопакет!

 

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (ТУРСКИ)

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър
 • Професионална квалификация: Учител по български език и литература и бакалавър по турски език
 • Продължителност на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които трябва да се придобият, и областите на бъдещата професионална реализация на випускниците.

Основната цел на учебната програма е да подготвя учители по български език и литература и бакалаври с турски език, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи посочените ключови професионални компетентности.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” се подготвят да се реализират в сферата на образованието като учители по български език и литература или като преводачи от турски на български език и обратно. Със своята пълноценна филологическа подготовка те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи владеенето на български и на турски език: наши и чуждестранни фирми, печатни и електронни медии, частни и държавни институции и пр.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” получават знания и умения в областта на:

 • съвременния български език и неговата история, българския фолклор и етнология, съвременното състояние на езика, правописните и правоговорните му особености и редактирането;
 • старата, възрожденската, новата, съвременната българска, античната, западноевропейската и руската класическа литература;
 • съвременния турски език, културната история на Турция и съвременната турска литература;
 • редактирането и публичната речева изява на изучаваните езици в писмена и устна форма и превода от турски на български език и обратно;
 • съвременните методи на обучение по български език и литература и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • организирането и провеждането на научноизследователска дейност в сферата на реализацията си.

 ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/”  притежават знания и умения, които им осигурят успешна и пълноценна реализация в професионалната им дейност. Те придобиват теоретични знания и практически умения в области, в които се изисква специализирана езиковедска и/или литературоведска квалификация.

В резултат на обучението си в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на българското езикознание и литературознание, на методиката на обучението по български език и литература, както и на практически умения за превод от турски език на български език и обратно за:

 • прилагане на получените практически умения в други (исторически, културни и социални) науки;
 • прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от турски на български език и обратно;
 • редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове на български език;
 • превод и редактиране на текстове от турски на български език и обратно;
 • публична речева изява в писмен и устен вид на български и на турски език;
 • работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат на български език;
 • самостоятелно изпълнение на научноизследователски задачи в областта на българския език;
 • критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни езикови, литературни и дидактически явления.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” могат да се реализират като: 1) 2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)(учител по български език и литература). 2) 2643 Преводачи и другиезиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител, преводач, преводач редактор, преводач говорител); 3) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик);

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/”  могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “Магистър” в български или чуждестранен университет.

Квалификационната характеристика на специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /турски/” за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование, на Постановление № 162 на МС от 23.07.2002 г. и на Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски.

Виж подробен инфопакет!

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ)

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър
 • Професионална квалификация: Учител по български език и литература и по руски език
 • Продължителност на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовна

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)” се подготвят да се реализират в сфери, изискващи филологическо и педагогическо познание в областта на българския  и на руския език. Усвоените ключови професионални компетентности дават възможност на завършилите специалността да се реализират успешно като учители по български език и литература и по изучавания чужд език. С получената пълноценна практическа и теоретична подготовка те могат да се реализират успешно и в други сфери на обществения живот, изискващи  компетентности в областта на българския език, на литературата и на изучавания чужд език – в научни организации, институции и висши училища; в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности; в библиотеки и издателства; в читалища и др.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)”  получават знания и придобиват практически умения в областта на:

 • съвременните методи на обучение по български език и по руски език и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • старобългарския език; съвременния български език, дяловете му и неговата история; правописните и правоговорните правила на съвременния български книжовен език; редактирането на текст;
 • старата, възрожденската, новата и съвременната българска литература; античната и западноевропейската литература;
 • съвременния руски език, културната история и литературата на страната на изучавания език;
 • редактирането, реферирането, публичната речева изява на български език и на руски език в писмена и устна форма;
 • организиране и провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност в сферата на получената квалификация по специалността.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)” притежават знания и умения, които им осигуряват успешно и пълноценно реализиране в професионалната им дейност.  Те придобиват практически умения и теоретични знания в области, в които се изисква специализирана езиковедска, литературоведска, езикова и методическа квалификация.

В резултат на обучението си по специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)”  студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини от областта на българското и руското езикознание и литературознание, както и на методиката на обучение по български език и литература и по руски език:

 • за самостоятелно изпълняване на научноизследователски задачи в областта на родноезиковото и чуждоезиковото обучение;
 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ;
 • за критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни дидактически, езикови и литературни явления;
 • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на текстове на български и на руски език;
 • за прилагане на филологическото си познание в други научни области;
 • за публична речева изява в писмен и в устен вид на български и на руски език;
 • за работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;
 • за прилагане на интердисциплинарни подходи към дидактическите, езиковите и литературните явления.

Виж подробен инфопакет!

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (КИТАЙСКИ)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

       Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които трябва да се придобият, и областите на бъдещата професионална реализация на випускниците.

Основната цел на учебната програма е да подготвя учители по български език и литература и специалисти с китайски език, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи съответните компетентности.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” се подготвят да се реализират в сферата на образованието като учители по български език и литература и/ или като специалисти по китайски на български език и обратно. Със своята пълноценна филологическа подготовка те могат да се реализират и в други сфери на обществения живот, изискващи владеенето на български и на китайски език: наши и чуждестранни фирми, печатни и електронни медии, частни и държавни институции и пр.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” получават знания и умения в областта на:

 • съвременния български език и неговата история, българския фолклор и етнология, съвременното състояние на езика, правописните и правоговорните му особености и редактирането;
 • старата, възрожденската, новата, съвременната българска, античната, западноевропейската и руската класическа литература;
 • съвременния китайски език, културната история на Китай и съвременната китайска литература;
 • редактирането и публичната речева изява на изучаваните езици в писмена и устна форма и превода от китайски на български език и обратно;
 • съвременните методи на обучение по български език и литература и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • организирането и провеждането на научноизследователска дейност в сферата на реализацията си.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността

Завършващите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” притежават знания и умения, които дим осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Предвидено е те да добият теоретични знания и практически умения в области, в които се изисква специализирана езиковедска и/или литературоведска квалификация.

В резултат на обучението си в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на българското езикознание и литературознание, на методиката на обучението по български език и литература, както и на практически умения за превод от китайски език на български език и обратно за:

 • прилагане на получените практически умения в други (исторически, културни и социални) науки;
 • прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от китайски на български език и обратно;
 • редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове на български език;
 • превод и редактиране на текстове от китайски на български език и обратно;
 • публична речева изява в писмен и устен вид на български и на китайски език;
 • работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат на български език;
 • самостоятелно изпълнение на научноизследователски задачи в областта на българския език;
 • критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни езикови, литературни и дидактически явления.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” могат да се реализират като: 1) 2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) (учител по български език и литература). 2) 2643 Преводачи и други езиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител, преводач, преводач редактор, преводач говорител); 3) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик);

Квалификационната характеристика на специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /китайски/” за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование, на Постановление № 162 на МС от 23.07.2002 г. и на Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Виж подробен инфопакет!

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (ГРЪЦКИ)

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър
 • Професионална квалификация: Учител по български език и литература и бакалавър по гръцки език
 • Продължителност на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовна

 КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които трябва да се придобият, и областите на бъдещата професионална реализация на випускниците.

Основната цел на учебната програма е да подготвя учители по български език и литература и бакалаври по гръцки език, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи горепосочените компетентности.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/” се подготвят за реализация във всички сфери на обществения живот, изискващи педагогическо и филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, издателства, печатни и електронни медии, частни и държавни институции, културни центрове и пр. По време на следването си студентите в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  получават необходимите ключови компетентности за професионална квалификация “Учител по български език и литература”, които им позволяват да се реализират успешно в областта на средното образование. Наред с това солидната езикова подготовка по гръцки език им позволява да се реализират като специалисти по езика в наши и чуждестранни туристически, търговски и други фирми.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  получават необходимите знания и умения в областта на:

 • съвременните методи на обучение по български език и литература и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • съвременния български език, неговата история, българския фолклор, правописните и правоговорните особености на българския език и редактирането на различни видове текст;
 • старата, възрожденската, новата, съвременната българска, античната, западноевропейската и руската класическа литература;
 • съвременния гръцки език, неговата структура в съпоставка с българския език, културната история на Гърция и съвременната гръцка литература;
 • редактирането и публичната речева изява на български и на гръцки език в писмена и устна форма и превода от гръцки на български език и обратно;
 • организирането и провеждането на научноизследователска дейност в сферата на получената квалификация по специалността.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”   притежават знания и умения, които им осигурят успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Те придобиват теоретични знания и практически умения в области, в които се изисква специализирана педагогическа, езиковедска, литературоведска или преводаческа квалификация.

В резултат на обучението си в специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието, както и на методиката на обучение по български език и литература:

 •       за прилагане на получените теоретични и практически умения в други (исторически, културни и социални) науки и области;  за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от гръцки на български език и обратно;
 •       за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни видове текст на български език;
 •       за превод и редактиране на различни видове текст от гръцки на български език и обратно;
 •       за публична речева изява в писмен и устен вид на български и на гръцки език;
 •       за работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;
 •       за прилагане на интердисциплинарни подходи към дидактическите, езиковите и литературните явления;
 •       за критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни езикови, литературни и дидактически явления;
 •       за самостоятелно изпълнение на научноизследователски задачи в областта на родноезиковото обучение.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/” ” могат да се реализират като: 1) 2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) (учител по български език и литература); 2) 2643 Преводачи и други езиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител, преводач, преводач редактор, преводач говорител); 3) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик).

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/” могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “Магистър” в български или чуждестранен университет.

Квалификационната характеристика на специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език /гръцки/”  за образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование, на Постановление № 162 на МС от 23.07.2002 г. и на Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Виж подробен инфопакет!

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (АНГЛИЙСКИ)

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър
 • Професионална квалификация: Учител по български език и литература и по английски език
 • Продължителност на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: редовна

 КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)” се подготвят да се реализират в сфери, изискващи филологическо и педагогическо познание в областта на българския  и на английския език. Усвоените ключови професионални компетентности дават възможност на завършилите специалността да се реализират успешно като учители по български език и литература и по изучавания чужд език. С получената пълноценна практическа и теоретична подготовка те могат да се реализират успешно и в други сфери на обществения живот, изискващи  компетентности в областта на българския език, на литературата и на изучавания чужд език – в научни организации, институции и висши училища; в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности; в библиотеки и издателства; в читалища и др.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)”  получават знания и придобиват практически умения в областта на:

 • съвременните методи на обучение по български език и по английски език и ефективното им прилагане в учебния процес, както и съвременните методи за контрол на знанията и уменията на учениците;
 • старобългарския език; съвременния български език, дяловете му и неговата история; правописните и правоговорните правила на съвременния български книжовен език; редактирането на текст;
 • старата, възрожденската, новата и съвременната българска литература; античната и западноевропейската литература;
 • съвременния английски език, културната история и литературата на страната на изучавания език;
 • редактирането, реферирането, публичната речева изява на български език и на английски език в писмена и устна форма;
 • организиране и провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност в сферата на получената квалификация по специалността.

 Изисквания към подготовката на завършващите специалността.

Завършилите специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)” притежават знания и умения, които им осигуряват успешно и пълноценно реализиране в професионалната им дейност.  Те придобиват практически умения и теоретични знания в области, в които се изисква специализирана езиковедска, литературоведска, езикова и методическа квалификация.

В резултат на обучението си по специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)”  студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини от областта на българското и руското езикознание и литературознание, както и на методиката на обучение по български език и литература и по английски език:

 • за самостоятелно изпълняване на научноизследователски задачи в областта на родноезиковото и чуждоезиковото обучение;
 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ;
 • за критичен анализ и научноиздържана интерпретация на различни дидактически, езикови и литературни явления;
 • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на текстове на български и на английски език;
 • за прилагане на филологическото си познание в други научни области;
 • за публична речева изява в писмен и в устен вид на български и на английски език;
 • за работа със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;
 • за прилагане на интердисциплинарни подходи към дидактическите, езиковите и литературните явления.

Виж подробен инфопакет!

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (английски с немски, или френски, или гръцки, или руски, или хърватски)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Студентите, обучаващи се в специалността Приложна лингвистика, се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, където се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Завършилите специалността получават образователен минимум в областта на съвременното състояние на два чужди езика, историята и културата на страните на изучаваните езици, литературата на двата езика, теорията на превода, като база за специализирано обучение по превод на и от двата чужди езика, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени и условия за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на езикова компетентност в областта на българския език.

При изпълнение на държавните изисквания завършилите специалността Приложна лингвистика могат да придобият и допълнителна професионална квалификация “Учител по първи и по втори чужд език” срещу допълнително заплащане.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалност Приложна лингвистика е оптималното съчетаване на теоретичната с практическата подготовка.

Завършилите бакалавърската степен могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”.

Изисквания към подготовката на завършващите специалността Приложна лингвистика Основно изискване към подготовката на завършващите специалността Приложна лингвистика е те да придобият трайни знания и умения, които да им осигурят успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Учебните програми по дисциплините от учебния план предвиждат теоретични знания и практически умения по области, в които се изисква специализирана квалификация в три направления: лингвистично, литературно и преводаческо.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите умения и навици по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието и теория на превода и се усвоят знания по теоретични дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието и преводознанието за всеки един от двата езика:

 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от и на двата чужди езика;
 • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
 • за публична речева изява на двата чужди езика в писмен и устен вид;
 • за самостоятелно повишаване на по-нататъшната професионална квалификация.

Виж подробен инфопакет!

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна / задочна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалната ориентация на завършилите специалността “Българска филология” за образователно-квалификационната степен “Бакалавър”.

Основната цел на учебната програма е да подготвя специалисти по български език и литература, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи филологическа компетентност.

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” завършилите специалността “Българска филология” могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “Магистър” в нашия или в друг български или чуждестранен университет.

Обучаваните в тази специалност се подготвят да се реализират във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Завършилите специалността “Българска филология” придобиват знания в областта на старобългарския и на съвременния български език, на неговата история, съвременното му състояние, правописните и правоговорните му особености, редактирането, както и в областта на старата българска, възрожденската, новата и съвременната българска литература, фолклора, античната, руската и западноевропейската литература.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени условия и за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на умения за ползване на чужд език.

При изпълнение на държавните изисквания обучаващите се в специалността “Българска филология” могат да придобият и допълнителна професионална квалификация “Учител по български език и литература” в платена форма на обучение.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалността “Българска филология” е оптимално да се съчетаят теоретичната с практическата подготовка.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността “Българска филология” притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност.

Предвидени са теоретични знания и практически умения по области, в които се постига специализирана езиковедска или литературоведска квалификация.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието и литературознанието:

1) за прилагане на филологическото познание в други (исторически и социални) науки;
2) за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ;
3) за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
4) за публична речева изява в писмен и устен вид;
5) за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи;
6) за критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни културни феномени;
7) за самостоятелно повишаване на по-нататъшната им професионална квалификация.

Завършилите специалността” Българска филология” могат да се реализират като: 1) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик), 2) 2642 Журналисти (редактор, продуцент, репортер, журналист, коментатор, кореспондент, наблюдател, ръководител екип и др.); 3) 2643 Езиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител).

Виж подробен инфопакет за редовна форма!

Виж подробен инфопакет за задочна форма!

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация:
Профил І: Административен преводач кореспондент от и на английски език
Профил ІІ: Преводач от и на английски език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящата квалификационна характеристика отразява целите на подготовка, методите и средствата за тяхното реализиране, обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които завършилите специалността придобиват, както и областите на бъдещата им професионална реализация.

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Основна цел в обучението на студентите от специалността “Английски език: превод и комуникации” (ОКС “Бакалавър) е оптимално да се съчетае теоретическата с практическата подготовка, за да се осигури високо качество на образованието на обучаваните и конкурентноспособност на пазара на труда на завършилите. Студентите получават висококвалифицирана фундаментална подготовка по английски език в рамките на четиригодишно обучение (осем семестъра), от които две години (четири семестъра) са определени за т.н. базисна подготовка. В предвидените семинарни занятия и извънаудиторна заетост студентите овладяват английски език до ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Заложените в Учебния план общотеоретични дисциплини целят да запознаят студентите с основите на съвременната лингвистика – на български и на английски език. Образователният минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на английския език цели да ориентира студентите в избора на профил след завършването на базисната подготовка. През ІІІ и ІV семестър студентите задълбочават познанията и усъвършенстват езиковите си умения и чрез избираемите дисциплини, разделени в две групи с условни названия: І група – общообразователни дисциплини, ІІ група – чуждоезикови дисциплини. В съответствие със съвременните образователни изисквания са създадени условия за придобиване на специализирани умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка. Профилираното обучение след успешно завършване на двегодишния базисен курс (успешно положен изпит по английски език) предвижда двегодишно обучение (четири семестъра) в един от следните два профила:

Профил I: Административен преводач кореспондент от и на английски език Студентите овладяват и усъвършенстват умения и навици за работа в различни административни звена – офиси, български и чуждестранни фирми, консултантски бюра, хотелиерство, неправителствени организации, държавна администрация. За целта са предвидени необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

Профил IІ: Преводач от и на английски език Студентите овладяват теоретични и практически постановки за превеждане от и на английски език, както и върху усвояването и усъвършенстването на умения за писмено и устно превеждане на текстове от различни жанрове и епохи и от различни сфери на обществения и икономическия живот. По време на Преводаческата практика през VІІІ семестър студентите в реални работни условия прилагат усвоените теоретични знания и придобитите практически умения и се подготвят за упражняване на професията Преводач в преводаческа агенция, онлайн или на свободна практика. Предвидени са необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации” притежават теоретически и практически образователен минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на английския език, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност. Те са подготвени да се реализират във всички сфери на обществения живот, които изискват задълбочено лингвистично образование: български и чуждестранни частни и държавни фирми, държавната администрация, преводачески агенции, неправителствени организации, средства за масова информация, средни и висши училища, научни институти, издателства, редакции, медии, библиотеки, музеи и др. В зависимост от избрания профил завършващите специалността “Английски език: превод и комуникации” получават следната квалификация:

Профил “Преводач от и на английски език”: ОКС “Бакалавър”
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Преводач от и на английски език
СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: преводачески агенции; български и чуждестранни частни и държавни фирми; издателства; редакции; медии; неправителствени организации; научни институти и др.
ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач

Профил “Административен преводач кореспондент от и на английски език”: ОКС “Бакалавър”
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Административен преводач кореспондент от и на английски език
СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: български и чуждестранни фирми; институции и организации; държавна администрация; неправителствени организации; хотелско обслужване; преводачески агенции; издателства; редакции и др.
ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач кореспондент

ІІІ. Общи положения
По желание студентите от двата профила могат да придобият знания и умения за ползване на втори чужд език. При изпълнение на държавните изисквания студентите от двата профила могат да придобият и допълнителна професионална квалификация “Учител по английски език” в платена форма на обучение. На базата на придобитата ОКС “Бакалавър” завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации” могат да продължат образованието си в ОКС “Магистър” в Югозападния университет или в друг български или чуждестранен университет.

Виж подробен инфопакет!