ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (английски с немски, или френски, или гръцки, или руски, или хърватски)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Преводач по първи и по втори чужд език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Студентите, обучаващи се в специалността Приложна лингвистика, се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, където се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Завършилите специалността получават образователен минимум в областта на съвременното състояние на два чужди езика, историята и културата на страните на изучаваните езици, литературата на двата езика, теорията на превода, като база за специализирано обучение по превод на и от двата чужди езика, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени и условия за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на езикова компетентност в областта на българския език.

При изпълнение на държавните изисквания завършилите специалността Приложна лингвистика могат да придобият и допълнителна професионална квалификация “Учител по първи и по втори чужд език” срещу допълнително заплащане.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалност Приложна лингвистика е оптималното съчетаване на теоретичната с практическата подготовка.

Завършилите бакалавърската степен могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”.

Изисквания към подготовката на завършващите специалността Приложна лингвистика Основно изискване към подготовката на завършващите специалността Приложна лингвистика е те да придобият трайни знания и умения, които да им осигурят успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Учебните програми по дисциплините от учебния план предвиждат теоретични знания и практически умения по области, в които се изисква специализирана квалификация в три направления: лингвистично, литературно и преводаческо.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите умения и навици по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието и теория на превода и се усвоят знания по теоретични дисциплини в областта на езикознанието, литературознанието и преводознанието за всеки един от двата езика:

 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от и на двата чужди езика;
 • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
 • за публична речева изява на двата чужди езика в писмен и устен вид;
 • за самостоятелно повишаване на по-нататъшната професионална квалификация.

Виж подробен инфопакет!

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна / задочна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалната ориентация на завършилите специалността “Българска филология” за образователно-квалификационната степен “Бакалавър”.

Основната цел на учебната програма е да подготвя специалисти по български език и литература, които да се реализират в сферите на обществения живот, изискващи филологическа компетентност.

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” завършилите специалността “Българска филология” могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен “Магистър” в нашия или в друг български или чуждестранен университет.

Обучаваните в тази специалност се подготвят да се реализират във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Завършилите специалността “Българска филология” придобиват знания в областта на старобългарския и на съвременния български език, на неговата история, съвременното му състояние, правописните и правоговорните му особености, редактирането, както и в областта на старата българска, възрожденската, новата и съвременната българска литература, фолклора, античната, руската и западноевропейската литература.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени условия и за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на умения за ползване на чужд език.

При изпълнение на държавните изисквания обучаващите се в специалността “Българска филология” могат да придобият и допълнителна професионална квалификация “Учител по български език и литература” в платена форма на обучение.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалността “Българска филология” е оптимално да се съчетаят теоретичната с практическата подготовка.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността “Българска филология” притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност.

Предвидени са теоретични знания и практически умения по области, в които се постига специализирана езиковедска или литературоведска квалификация.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието и литературознанието:

1) за прилагане на филологическото познание в други (исторически и социални) науки;
2) за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ;
3) за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
4) за публична речева изява в писмен и устен вид;
5) за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи;
6) за критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни културни феномени;
7) за самостоятелно повишаване на по-нататъшната им професионална квалификация.

Завършилите специалността” Българска филология” могат да се реализират като: 1) 2641 Писатели и сродни на тях (писател, поет, биограф, драматург, есеист, литературен сътрудник, рецензент, сценарист, редактор на книги, драматургичен консултант, критик), 2) 2642 Журналисти (редактор, продуцент, репортер, журналист, коментатор, кореспондент, наблюдател, ръководител екип и др.); 3) 2643 Езиковеди (графолог, етимолог, лексикограф, лингвист, морфолог, семасиолог, филолог фонолог, семантолог, говорител).

Виж подробен инфопакет за редовна форма!

Виж подробен инфопакет за задочна форма!

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация:
Профил І: Административен преводач кореспондент от и на английски език
Профил ІІ: Преводач от и на английски език
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящата квалификационна характеристика отразява целите на подготовка, методите и средствата за тяхното реализиране, обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които завършилите специалността придобиват, както и областите на бъдещата им професионална реализация.

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Основна цел в обучението на студентите от специалността “Английски език: превод и комуникации” (ОКС “Бакалавър) е оптимално да се съчетае теоретическата с практическата подготовка, за да се осигури високо качество на образованието на обучаваните и конкурентноспособност на пазара на труда на завършилите. Студентите получават висококвалифицирана фундаментална подготовка по английски език в рамките на четиригодишно обучение (осем семестъра), от които две години (четири семестъра) са определени за т.н. базисна подготовка. В предвидените семинарни занятия и извънаудиторна заетост студентите овладяват английски език до ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Заложените в Учебния план общотеоретични дисциплини целят да запознаят студентите с основите на съвременната лингвистика – на български и на английски език. Образователният минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на английския език цели да ориентира студентите в избора на профил след завършването на базисната подготовка. През ІІІ и ІV семестър студентите задълбочават познанията и усъвършенстват езиковите си умения и чрез избираемите дисциплини, разделени в две групи с условни названия: І група – общообразователни дисциплини, ІІ група – чуждоезикови дисциплини. В съответствие със съвременните образователни изисквания са създадени условия за придобиване на специализирани умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка. Профилираното обучение след успешно завършване на двегодишния базисен курс (успешно положен изпит по английски език) предвижда двегодишно обучение (четири семестъра) в един от следните два профила:

Профил I: Административен преводач кореспондент от и на английски език Студентите овладяват и усъвършенстват умения и навици за работа в различни административни звена – офиси, български и чуждестранни фирми, консултантски бюра, хотелиерство, неправителствени организации, държавна администрация. За целта са предвидени необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

Профил IІ: Преводач от и на английски език Студентите овладяват теоретични и практически постановки за превеждане от и на английски език, както и върху усвояването и усъвършенстването на умения за писмено и устно превеждане на текстове от различни жанрове и епохи и от различни сфери на обществения и икономическия живот. По време на Преводаческата практика през VІІІ семестър студентите в реални работни условия прилагат усвоените теоретични знания и придобитите практически умения и се подготвят за упражняване на професията Преводач в преводаческа агенция, онлайн или на свободна практика. Предвидени са необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации” притежават теоретически и практически образователен минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на английския език, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност. Те са подготвени да се реализират във всички сфери на обществения живот, които изискват задълбочено лингвистично образование: български и чуждестранни частни и държавни фирми, държавната администрация, преводачески агенции, неправителствени организации, средства за масова информация, средни и висши училища, научни институти, издателства, редакции, медии, библиотеки, музеи и др. В зависимост от избрания профил завършващите специалността “Английски език: превод и комуникации” получават следната квалификация:

Профил “Преводач от и на английски език”: ОКС “Бакалавър”
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Преводач от и на английски език
СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: преводачески агенции; български и чуждестранни частни и държавни фирми; издателства; редакции; медии; неправителствени организации; научни институти и др.
ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач

Профил “Административен преводач кореспондент от и на английски език”: ОКС “Бакалавър”
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Административен преводач кореспондент от и на английски език
СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: български и чуждестранни фирми; институции и организации; държавна администрация; неправителствени организации; хотелско обслужване; преводачески агенции; издателства; редакции и др.
ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач кореспондент

ІІІ. Общи положения
По желание студентите от двата профила могат да придобият знания и умения за ползване на втори чужд език. При изпълнение на държавните изисквания студентите от двата профила могат да придобият и допълнителна професионална квалификация “Учител по английски език” в платена форма на обучение. На базата на придобитата ОКС “Бакалавър” завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации” могат да продължат образованието си в ОКС “Магистър” в Югозападния университет или в друг български или чуждестранен университет.

Виж подробен инфопакет!

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Преводач с английски език и етнолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика e съобразена с Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България (НКПД – 2011) и с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ (чл. 7, ал. 1) и отразява обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които се придобиват в специалност Английски език и етнология. Специалност Английски език и етнология е ситуирана в структурите на Филологическия факултет с основна цел да осигури необходимата филологическа компетенция и успешна чуждоезикова подготовка по английски език на бъдещия етнолог. Специалността наследява утвърдените научноизследователски и преподавателски традиции на Филологическия факултет в областта на етнологията, фолклористиката и етнолингвистиката. Хибридният ѝ характер осигурява на завършилите успешна адаптация към пазара на труда в съвременните условия.

Завършилите специалността Английски език и етнология получават базисни знания в областта на:

 • теорията и историята на етнологията/антропологията;
 • теориите за етноса и нацията;
 • етнографията и фолклористиката;
 • етнолингвистиката и социолингвистиката;
 • етнология на религията и етносоциологията;
 • етнологията на балканските и на славянските народи;
 • социалната и културната антропология;
 • музеезнанието и културното наследство, етнологията на родството, методите на теренното етноложко изследване, архивирането и обработката на емпиричните етнографски данни;
 • историята на българите и на другите балкански народи;
 • историята на етносите в българското пространство;
 • историческата антропология и архивистиката;
 • съвременния английски език и културната история и литературата на английски език;
 • специализирания превод от и на английски език;
 • съвременните методи, прилагани в областта на лингвистичния анализ;
 • самостоятелната работа със специализирана литература по етнология и антропология на английски език.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността Английски език и етнология притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професия: етнолог (2632/6007 от НКПД-2011); антрополог (2632/6001 от НКПД-2011), фолклорист (2652/8028 от НКПД-2011). Те могат да се реализират във всички сфери, където се изисква етноложко образование: музеи, етнографски центрове, агенции за културен туризъм, висши училища, научноизследователски институти, неправителствени организации, експерти по етничните и религиозните въпроси в областните и общинските администрации, медиите и др. Със своята пълноценна теоретична и практическа подготовка по английски език те могат да се реализират и в други сфери, изискващи филологическо образование и владеене на английски език като преводачи по английски език (2643/6006 и 6007от НКПД-2011 ): изследователски институти, издателства, преводачески и туристически агенции, неправителствени фондации, маркетингови отдели на български и чуждестранни фирми и пр.

Учебният план предвижда изучаване на английски като първи чужд език и избираем балкански или славянски език като втори.

В резултат на обучението си в специалността Английски език и етнология студентите придобиват знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на чуждоезиковото езикознание и литературознание и на етнологията:

 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния анализ при превод от английски на български език и обратно;
 • за изследователска и приложна работа в областта на културата и на социалната организация на различните по тип общности и групи, в това число и етничните;
 • за публична изява в писмен и устен вид на български и английски език;
 • за работа със специализиран етноложки понятийно-терминологичен апарат;
 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на музейната дейност, културното наследство и културния туризъм.

Виж подробен инфопакет!

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Филолог
Продължителност на обучението: 4 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучаваните в специалността Английска филология се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, където се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, наши и чуждестранни фирми и други.

Завършилите специалността Английска филология получават образователен минимум в областта на историята и съвременното състояние на английски език, английската и американската литература, теорията на превода, британското и американското странознание, както и практически умения за ползване на английски език във всички видове речева дейност.

В съответствие със съвременните изисквания са създадени условия и за придобиване на умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка, както и на езикова компетентност в областта на българския език.

При изпълнение на държавните изисквания завършилите специалността Английска филология могат да придобият и допълнителна професионална квалификация “Учител по английски език” срещу заплащане.

Водеща цел в подготовката на студентите от специалността Английска филология е оптималното съчетаване на теоретичната с практическата подготовка.

На базата на придобитата образователно-квалификационна степен “бакалавър” завършващите специалността Английска филология могат да продължат образованието си в следващите образователно-квалификационни степени “магистър” и “доктор” в нашия или вдруг български или чуждестранен университет.

Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността Английска филология трябва да притежават знания и умения, които да им осигурят успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност. Предвидени са теоретични знания и практически умения по области, в които се изисква специализирана квалификация в три направления: лингвистично, литературно и преводаческо.

При организиране на обучението в бакалавърската степен целта е да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието, литературата и теорията на превода:

 • за прилагане на теоретичните знания в практиката на лингвистичния и литературния анализ и при превод от английски на български език и обратно;
 • за редактиране, анотиране, рефериране, интерпретиране и оценяване на различни текстове;
 • за публична речева изява на английски език в писмен и устен вид;
 • да притежават умения за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи.

Виж подробен инфопакет!