ФИЛОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА В МЕДИИТЕ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър журналист
Продължителност на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Магистърската програма осигурява комплексни познания и умения в областта на журналистическата работа. Студентите изучават фундаментални и специализиращи дисциплини и получават теоретични и практически познания в следните области: теория на журналистиката, социални и политически науки, знания в областта на хуманитаристиката, а също знания за медията като технология. Магистърската програма специализира филологическите компетентности по отношение на спецификата на журналистиката и дава основа за работа в електронните и в печатните медии. Допълнителни възможности за кариерно развитие дава курсът по чужд език.

Филологическият факултет осигурява възможност на студентите да практикуват в Радио Благоевград, както и в други печатни и електронни медии в Благоевград и региона.

Магистърът журналист има  целенасочена подготовка да:

а) работи в различни средства за масово осведомяване като репортер, новинар, програмен мениджър, редактор, коментатор, водещ и др.

б) управлява различни културни дейности (издателска, разпространителска, промотивна, рекламна, пиар и др.);

в) има необходимите изградени умения за самостоятелна изследователска работа, както и за самостоятелна преподавателска дейност в различни формати (курсове, квалификационни програми, учебни програми и пр.).

Обучението в магистърската програма “Филологически аспекти на работата в медиите” осигурява:

а) задълбочена научно-теоретическа, практическа и специализирана подготовка по специалността;

б) специфични знания за изразните средства и особеностите на творческия процес и структурата на различните медии;

в) условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения;

г) развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени;

д) реализиране на придобитите теоретични и практически знания и умения в РТВЦ – Благоевград, както и в други печатни и електронни медии в Благоевград, с които Филологическият факултет традиционно е в тясно сътрудничество.

Право да се обучават в тази магистърска програма имат всички студенти, завършили филологическо направление, както и студентите, придобили образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалността Педагогика на обучението по български език и по чужд език, в която над две трети от изучените дисциплини са от филологическото направление.

Подготовката осигурява овладяване на адекватен инструментариум и комплексни подходи към реализирането на журналистическата дейност. Чрез изучаваните фундаментални и специални дисциплини се получават теоретични и практически познания в следните области: обща теория на журналистиката, социални и политически науки, културология и хуманитаристика, в частност филология, както и медийни технологии. Освен това тя:

а) формира задълбочена филологическа компетентност като основа за оптимална реализация в медийното пространство;

б) тази компетентност  повишава възможностите за изграждане на необходимата в процеса на бъдещата работа журналистическа рутина и същевременно създава условия за развитието на оригинални подходи, адекватни на промените в медийната и социалната среда;

Подготовката  включва овладяване на концепции и перспективи за научно изследване, които:

а) позволят усвояване на модерни методологически умения за анализ и интерпретация на частни медийни, филологически и общи културологически проблеми;

б) могат да бъдат условие за участие в конкурси на различни равнища – докторантски, специализантски, асистентски;

в) отварят перспектива пред бъдещия филолог журналист за  изследване на социалните, икономическите, политическите и културните процеси според различната интерпретативна призма на пресата, телевезията, радиото, книгоиздаването.

Подготовката на филолога журналист от настоящата магистърска програма моделира:

а) разностранна компетентност спрямо проблемите на езика, неговите медийни функции и стилистични особености;

б) изграждането на качества на бъдещия журналист като отвореност, диалогичност, социална и речева критичност, интердисциплинарност.

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) високи реализаторски и интерпретаторски способности;

б) познаване на най-новите научни тези за спецификите на езика в медиите;

в) познаване на тенденциите в развитието на съвременните медии;

г) придобиването на практически опит в областта на информационните и аналитичните медийни жанрове и на рекламата.

Виж подробен инфопакет!

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И АНТРОПОЛОГИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър филолог и етнолог (културна и социална антропология на Югоизточна Европа)
Продължителност на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността.
Подготовката осигурява овладяване на модерен теоретичен инструментариум и комплексни подходи в областта на антропологичните изследвания и повишаване на чуждоезиковата компетенция, придобита в бакалавърската степен на специалността Английски език и етнология. От друга страна подготовката на студентите в магистърската програма формира задълбочена компетентност по английски език, която ще повиши възможностите за анализ на постмодерните социокултурни аспекти на обществата и в частност на тези на югоизточноевропейския регион.
Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) задълбочена чуждоезикова компетенция по английски език;

б) познаване на най-новите научни теории в областта на социалната и културната антропология на Югоизточна Европа;

в) умения за самостоятелно антропологично изследване;

г) приложни умения с оглед на бъдещата професионална реализация – социологически агенции, неправителствени организации, туристически агенции, рекламни и издателски агенции, културни организации, областни и общински администрации, в които са необходими експерти в областта на етничните, религиозните исоциокултурните процеси.

Магистърът филолог и етнолог има целенасочена подготовка да:

а) продължи образованието си в образователната и научна степен “Доктор”.

б) менажира различни културни дейности (издателска, разпространителска, промотивна, рекламна и пр.);

в) за самостоятелна изследователска работа, както и за самостоятелна преподавателска дейност в различни формати (курсове, квалификационни програми, учебни програми и пр.)

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Подготовката включва усъвършенстване на перспективи за научно изследване, които:

а) ще повишат усвояването на модерните методи за антропологичен анализ и интерпретация на етнокултурни и социални проблеми в югоизточноевропейска перспектива;

б) осигуряват условие за участие в конкурси на различни равнища – докторантски, специализантски, асистентски;

в) ще отворят перспектива за реализация в медиите, рекламата и туризма.

Подготовката на магистъра ще моделира:

а) разностранна компетентност за експертен антропологичен анализ на съвременните балкански общества;

б) ценности в мисленето на изследователя от нов тип – отвореност, диалогичност, интердисциплинарност и научна саморефлексия.

Обучението в магистърската програма Английски език и антропология на Югоизточна Европа осигурява (по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”):

 • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността;
 • усъвършенстване на теренната и научноизследователската работа в областта на етнологията;
 • условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения;
 • развитие на способности за адаптация в условията на икономически и технологични промени.

III. Професионална реализация на завършилите магистърската програма Английски език и антропология на Югоизточна Европа
Завършилите магистърската програма Английски език и антропология на Югоизточна Европапридобиват съгласно НКПД-2011 професиите: етнолог (2632/6007), антрополог (2632/6001 ) и преводач (2643/6006 и 6007) и като такива могат да се реализират като специалисти в научноизследователски институти, центрове за работа с малцинства, социологически агенции, неправителствени организации, туристически агенции, рекламни и издателски агенции, културни организации, областни и общински администрации, в които са необходими експерти в областта на етничните, религиозните и социокултурните процеси.

Виж подробен инфопакет!

ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 4 СЕМ.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Преводач по съответния език
Продължителност на обучение: 2 години
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Предназначение на магистъра с образователно-квалификационна степен: „Магистър“и професионална квалификация „Преводач по съответния език ”
Магистърската програма с 4 семестъра срок на обучение е предназначена за студенти, завършили нефилологически професионални направления и е насочена към бакалаври с различни специалности, но е особено подходяща за бакалаври по Туризъм, Международни икономически отношения, Стопанско управление, Международни отношения и др., както и за чуждестранни студенти, желаещи да получат специализирана подготовка, ориентирана към езиковото обслужване на туризма и бизнеса. Кандидатите следва да имат основни познания по езика, които се проверяват с входящ тест. Програмата предоставя базова езикова и надграждаща езиково-приложна и теоретична подготовка на студентите и профилира тяхното обучение в областта на специализирания превод за целите на туризма и бизнеса. Студентът, завършил магистърската програма по ПРЕВОД, получава образователно-квалификационна степен „Магистър“ и професионална квалификация „Преводач по съответния език ”.

Той има специализирана подготовка, позволяваща му да работи съгласно Националния класификатор на длъжностите и професиите като:

а) преводач по съответния език в български и международни частни компании;

б) преводач в различни държавни институции и в институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейския съюз);

в) ръководител отдел (със съответния език) в туристически агенции, информационни центрове и представителства;

г) организатор обучение (за квалификационни езикови курсове), след придобиване на педагогическа правоспособност;

е) преводач-говорител в хотели, туроператорски агенции, транспортни и други фирми, където са необходими квалифицирани специалисти по съответния език;

ж) преводач и редактор на международни новини, свързани със съответния език, в средствата за масово осведомяване;

з) преводач и редактор (на специализирани текстове в областта на бизнеса и туризма) в издателски къщи и агенции.

Обучението в магистърската програма по ПРЕВОД осигурява:
• задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния език;
• специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на туризма и бизнеса;
• специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери;
• условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в Чехия, Гърция, Турция и Хърватия;
• възможност за практика в туристически фирми и агенции по някои от изучаваните езици;
• възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност).

Б. Изисквания към подготовката на студента в магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти)
Магистърът по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти) придобива:

а) базисна подготовка, включваща дисциплини като: Бизнес терминология на съответния чужд език; Туристическа терминология на съответния чужд език; Езикова култура и делова кореспонденция; Информационни технологии за превод и работа с база данни и др.;

б) специализираща подготовка, включваща дисциплини като: Стратегии на устната комуникация; Стратегии на писмената комуникация, Основи на екскурзоводската дейност, Редактиране на преводен текст и др.

в) практическа подготовка, включваща практикум по екскурзоводство и стаж в туристически агенции (за някои от изучаваните езици).

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) придобиване на умения в областта на писмения и устния превод;

б) свободно използване на съответния език при общуване с бизнес партньори и туристи;

в) свободно използване на съответния език за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;

г) изграждане и развитие на разностранна лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния език в сферите на туристическата и бизнес терминологията;

д) придобиването на практически опит в областта на туризма, интеркултурната и бизнес комуникацията.

Виж подробен инфопакет!

ПРЕВОД (РУСКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ (ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ) – 2 СЕМ.

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Преводач по съответния език
Продължителност на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Предназначение на магистърската програма с професионална квалификация “Преводач по съответния език”.
Магистърската програма е със срок на обучение два семестъра и е предназначена за студенти, завършили специалност с положен държавен изпит по съответния език, или притежаващи легитимен сертификат за владеене на езика на ниво B2 по европейското езиково портфолио.

Тя предоставя надграждаща езиково-приложна и теоретична подготовка на студенти от специалностите Приложна лингвистика, Педагогика на обучението по български и чужд език, Балканистика, Славянска филология, Гръцка филология и др. и профилира тяхното обучение в областта на специализирания превод.

Прагматично организираният учебен план е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентноспособни, високо квалифицирани специалисти по славянски и балкански езици, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина от компетентни преводачи за нуждите на икономиката и туризма.

Студентът, завършил магистърската програма по ПРЕВОД, получава образователно-квалификационна степен: “Магистър” и професионална квалификация “Преводач по съответния език”. Той има специализирана подготовка, позволяваща му да работи като:

а) преводач-кореспондент със съответния език в български и международни частни компании;

б) преводач-кореспондент и сътрудник в различни държавни институции и в институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност);

в) ръководител на туристически групи и организатор обслужване на туристите;

г) бизнес-секретар и сътрудник в туристически агенции, информационни центрове и представителства;

д) организатор на квалификационни езикови курсове, след придобиване на педагогическа правоспособност;

е) служител в хотели, туроператорски агенции, транспортни и други фирми, където са необходими квалифицирани специалисти по съответния език;

ж) преводач, сътрудник и редактор на международни новини, свързани със съответния език в средствата за масово осведомяване;

з) в издателски къщи, като преводач и редактор със съответния език.

Обучението в магистърската програма по ПРЕВОД осигурява:
• задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния език;
• специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на туризма и бизнеса;
• специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери;
• условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в Чехия, Гърция, Турция и Хърватия.
• възможност за практика в туристически фирми и агенции по някои от изучаваните езици.
• възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност)

Б. Изисквания към подготовката на студента в магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти)
Магистърът по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти) придобива:

а) базисна подготовка, включваща дисциплини като: Бизнес терминология на съответния чужд език; Туристическа терминология на съответния чужд език; Езикова култура и делова кореспонденция; Информационни технологии за превод и работа с база данни и др.;

б) специализираща подготовка, включваща дисциплини като: Стратегии на устната комуникация; Стратегии на писмената комуникация, Основи на екскурзоводската дейност, Редактиране на преводен текст и др.

в) практическа подготовка, включваща практикум по екскурзоводство и стаж в туристически агенции (за някои от изучаваните езици).

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) придобиване на умения в областта на писмения и устния превод;

б) свободно използване на съответния език при общуване с бизнес партньори и туристи;

в) свободно използване на съответния език за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;

г) изграждане и развитие на разностранна лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния език в сферите на туристическата и бизнес терминологията;

д) придобиването на практически опит в областта на туризма, интеркултурната и бизнес комуникацията.

Виж подробен инфопакет!

ПРЕВОД И СЪВРЕМЕННА АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър филолог
Продължителност на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на завършилите специалността Английска филология за образователно-квалификационната степен “магистър” в програма Превод и съвременна англоезична литература.

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската образователно-квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката на превода в частност и на английската филология като цяло. Особен акцент се поставя върху:

 • английската и световната литература и литературознанието; лингвостранознанието и социокултурните особености на превода от английски на български и обратно;
 • теорията и практиката на различните видове превод от и на английски език; общофилологическата и специализираната литературоведска научно-изследователска дейност.

Особено внимание в магистърската програма е отделено на усъвършенстването на уменията на студентите за превод от английски на български език и обратно, както и върху характеристиките на класическата и съвременната англоезична литература.

Водеща цел в подготовката на студентите е оптималното съчетаване на теоретичната с практическата подготовка.
В платена форма на обучение студентите могат да придобият учителска правоспособност. Завършилите образователно-квалификационната степен “магистър” могат да продължат образованието си в следващата образователна и научна степен “доктор”.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността Английска филология в образователно-квалификационната степен “магистър” по програмата Превод и съвременна англоезична литература притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална преводаческа дейност.
Предвидени са теоретични знания и практически умения по области, в които се изисква специализирана квалификация в две направления: литературоведско и преводаческо.

При организиране на обучението в магистърската образователно-квалификационна степен целта е да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на литературата и теорията и практиката на превода, както и да се развива и усъвършенства компетентността им в реалната устна и писмена речева практика.

Студентите, придобили магистърска образователно-квалификационна степен:

 • притежават знанията и уменията, произтичащи от държавните изисквания за магистърската степен;
  имат задълбочени теоретични и фактологични познания по учебните дисциплини, включени в магистърската степен;
 • умеят да работят със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;
 • умеят да прилагат интердисциплинарни подходи към езиковите и литературните факти;
 • притежават умения за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи;
 • проявяват умения за критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни културни феномени.

Завършилите ОКС “Магистър” могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен “Доктор”.

Виж подробен инфопакет!

ЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър филолог
Продължителност на обучение: 2 години
Форма на обучение: редовна / задочна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на завършилите магистърската програма Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен “магистър” в редовна форма на обучение.

Магистърската програма е предназначена за неспециалисти в областта на английския език и традиционните и съвременните теории за усвояване на чужд (английски) език. В нея могат да кандидатстват студенти със завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, както и учители по други специалности, които са издържали успешно входен тест по английски език на нива В1-В2 по Европейската езикова рамка с оценка минимум много добър 4.50 и с успех от дипломата за завършена ОКС “Бакалавър” или “Магистър” не по-нисък от добър 4.00.

Обучаваните в магистърска програма Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение специализират в областта на английския език, надграждат, допълват и разширяват своите знания и компетенции в областта на теорията и практиката на английския език, както и в областта на теориите за неговото усвояване.
Водеща цел в подготовката на студентите от тази магистърска програма е оптимално да се съчетаят теоретичните знания за строежа на английския език и неговите специфики в областта на лексиката с уменията за продуциране на реч на английски език. Студентите, които желаят да придобият учителска правоспособност, могат да направят това паралелно с основното обучение по магистърската програма в рамките на четирите семестъра (двугодишния курс).
Завършилите тази магистърска степен могат да продължат образованието си за придобиване на образователната и научна степен “доктор”.

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите магистърската програма Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност като магистри филолози или като учители по английски език, ако притежават или придобият учителска правоспособност.

С организирането на обучение в тази магистърска степен се цели да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на английския език и литература, както и в областта на усвояването на чужд език (английски).

Студентите, придобили магистърска степен:

 • притежават знанията и уменията, произтичащи от държавните изисквания за магистърска степен;
 • имат задълбочени теоретични и фактологични познания по учебните дисциплини, включени в учебния план;
 • умеят да прилагат интердисциплинарни подходи към езиковите факти;
 • притежават знания и умения в областта на езикоусвояването и усвояването на чужд език, които са предварително изискване за преподаването на английски език;
 • проявяват умения за критичен анализ;
 • притежават умения за самостоятелно повишаване на по-нататъшната си професионална квалификация.

ІІІ.Професионална реализация на завършилите
Завършилите магистърската програма “Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение” с професионална квалификация магистър-филолог могат да заемат следните длъжности съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите на Република България /НКПД – 211/: редактор, завеждащ кореспондентски пункт, журналист в радио и телевизия, кореспондент, журналист в информационна агенция, лингвист, асистент-кореспонденция. При придобита квалификация учител завършилите магистърската програма могат да заемат длъжности като преподаватели по английски език в различни степени на образователната система в Република България.

Виж подробен инфопакет за редовна форма!

Виж подробен инфопакет за задочна форма!

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър филолог
Продължителност на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Магистърската програма е със срок на обучение 2 семестъра и е предназначена за студенти, завършили Българска филология като първа или втора специалност, Славянска филология, Балканистика, Педагогика на обучението по български и чужд език и др. и притежаващи професионална квалификация “учител по български език и литература”.

Тя предоставя на преподавателите по български език и литература надграждаща специализирана подготовка за работа в чуждоезикова среда (в обучителни центрове, училища и университети в чужбина) или с граждани в България, чийто майчин език не е български (сред малцинствени или емигрантски общности). Акцентът е поставен върху някои специфични особености при разглеждането и представянето на различните езикови равнища и категории, както и на рецепцията на българската литература при преподаването й на носители на друг език. Паралелно с това студентите получават и по-широка подготовка, позволяваща им да придобият компетенции в областта на интеркултурната комуникация, както и да се ориентират в проблемите, свързани с историята и културата на етническите малцинства в България.

Учебният план е съобразен с динамично променящата се обществено-политическа ситуация в страната в условията на глобализация и активни миграционни процеси, изискваща подготовката на конкурентноспособни, висококвалифицирани филолози българисти със специфични умения и знания в областта на българския език като чужд. Целта е да се отговори своевременно и адекватно на потребностите на обществото ни от добре подготвени филолози, притежаващи специализирана професионална подготовка да преподават български език и литература извън България или сред общности, за които българският език не е майчин.

Студентът, завършил магистърска програма БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД, получава образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР с професионална квалификация ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕНЦИ И НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ДРУГ МАЙЧИН ЕЗИК.
Той има специализирана подготовка, позволяваща му да работи съгласно Националния класификатор на длъжностите и професиите като:

а) преподавател по български език в български училища извън България;

б) лектор по български език в чуждестранни университети, в които се преподава български език;

в) преподавател по български език в България в райони със смесено население, за част от което българският език не е майчин;

г) преподавател в емигрантски обучителни центрове и институции, предоставящи обучение по български език;

д) като експерт и консултант по въпросите на езиковата подготовка в неправителствени организации, сдружения и фондации, работещи за интеграцията на малцинства и общности, чийто майчин език не е български;

е) като консултант и специалист по въпросите на чуждестранната българистика на различни нива в държавната администрация, в културни институти и организации в страната и извън нея.

Обучението в магистърската програма БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД осигурява:

 • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по български език с оглед спецификата на преподаването му като чужд;
 • знания, свързани с особеностите на интеркултурната комуникация; знания за етническите общности в България, както и за рецепцията на българската литература и култура в чуждоезикова среда.

Изисквания към подготовката на магистъра в програмата БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД
Студентът в магистърската програма БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД придобива: базисна подготовка, включваща дисциплини като: Етнолингвистика, Психолингвистика, Малцинствени общности в България, Интеркултурна комуникация; Рецепция на българската литература зад граница и др. специализираща подготовка, включваща дисциплини като: Усвояване на българската фонетична система в чуждоезикова среда; Усвояване на българската морфологична система в чуждоезикова среда; Усвояване на българската синтактична система в чуждоезикова среда; Тематична лексика, лексикален минимум и безеквивалентна лексика; Фразеологизми и паремии при преподаването на българския език като чужд и др.

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а)придобиване на знания и умения за преподаването на българския език като чужд език;

б) развитие на специализирана лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в мултикултурна среда;

в) придобиване на експертни знания, свързани с най-новите ресурси за модерно и ефективно обучение по български на носители на друг майчин език;

г)придобиване на експертни знания за изискванията и критериите за владеене на език, съгласно изискванията на Общоевропейската езикова рамка.

Завършилите ОКС “Магистър” могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен “Доктор”.

Виж подробен инфопакет!

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър филолог и лингвист
Продължителност на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

І. Предназначение на магистърската програма “Английски език и междукултурно общуване” в направление 2.1. Филология
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на образователно-квалификационната степен “магистър” по магистърска програма “Английски език и междукултурно общуване”. Магистърската програма е със срок на обучение 2 семестъра (една академична година).

Тя предоставя надграждаща езиково-приложна и теоретична подготовка на студенти от специалностите Английска филология, Приложна лингвистика, Английски език и етнология, Педагогика на обучението по български език и английски език, Български език и английски език, Лингвистика (английски език) и Английски език: превод и комуникации, както и на бакалаври и магистри от други специалности с ниво В2 на владеене на английски език по Европейската езикова рамка. Нивото се доказва с представен сертификат, положен държавен изпит по английски език или успешно положен входен тест. На базата на придобитите знания и умения в предходната образователно-квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите професионални качества и компетенции в областта на езиковедската теория, фукциите на езика за осъществяване на успешна междукултурна комуникация, както и в практиката на лингвистичното изследване и превода.

Учебният план е организиран прагматично, като теоретичните дисциплини са съчетани с приложни в приблизително съотношение 50% на 50%. По този начин той е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за цел да подготви висококвалифицирани и конкурентноспособни филолози – специалисти по английски език, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина, нуждите на образователната система и необходимостта от квалифицирани кадри, спомагащи за успешното междукултурно общуване в условията на глобалния свят. Звършилите магистърската програма “Английски език и междукултурно общуване”, получават образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Магистър филолог и лингвист”.

ІІ. Професионална реализация
Завършилите магистърската програма имат специализирана подготовка, позволяваща им да работят като филолози-специалисти в областта на теоретичната и приложната лингвистика. Те могат да заемат позиции на изследователи в научни и образователни институции, както и на научни работници, участници в образователни и бизнес проекти, организатори на квалификационни езикови курсове, сътрудници и редактори в медиите и различни информационни агенции, както и като преводачи и редактори в издателски къщи и сътрудници в различни национални институции и в институциите на Европейския съюз.
Обучението в магистърската програма “Английски език и междукултурно общуване” осигурява (по чл. 9 ал. 2. от Наредбата за държавните изисквания):

 • задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по английски език като основно средство за комуникация в ерата на световна глобализация; възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз;
 • условия за образователна мобилност на студентите, в това число международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователно-квалификационната степен “Магистър” могат да продължат образованието си в следващата образователна и научна степен “Доктор” в ЮЗУ, други български и чуждестранни университети.

ІІІ. Подготовка на завършващите магистърската програма “Английски език и междукултурно общуване”
Завършилите притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в професионалната им дейност. Учебният план включва базисна подготовка по дисциплини като: Теории и стратегии на междукултурната комуникация, Съвременни формални синтактични теории, Езикова промяна – езикови и социокултурни фактори, Езикови аспекти на междукултурното общуване и т.н. Специализираната подготовка включва дисциплини като: Когнитивна лингвистика, Лингвистично и културно многообразие в историята на английския език, Характеристики и тенденции в глобалния английски език, Контрастивен анализ. Практическата подготовка включва дисциплини като: Социокултурни аспекти на превода, Лингвистични аспекти на превода и редактирането на текст, Подготовка на магистърска дипломна теза, Специфики на специализирания превод и др.

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

 • формиране у студентите на знания по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието;
 • формиране у студентите на умения за правилен подбор на методологична рамка и провеждане на анализ на езиков материал;
 • развиване и усъвършенстване на компетентности и умения за комуникация в устна и писмена форма.

След завършването на магистърската програма студентите:

– умеят да работят със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;

– умеят да прилагат интердисциплинарни подходи към езиковите факти;

– притежават умения за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи;

– проявяват умения за критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни езикови феномени, които влияят върху вербалното поведение и междукултурната комуникация;

– мотивирани са самостоятелно да повишават по-нататъшната си професионална квалификация.

Виж подробен инфопакет!