Честит 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Честит ни празник, скъпи студенти, колеги и приятели, скъпи наши учители!

Бъдете щастливи, защото отдадени и силни сте!

Да имаме удовлетворение, радост и търпение, както са имали и нашите учители!

Проф. Магдалена Костова-Панайотова

Дати за провеждане на предварителната (14.09.2020 год. – 25.09.2020 год.) и редовна държавна изпитна сесия (19.10.2020 год. – 30.10.2020 год.) за учебната 2019/2020 година

14   септември 2020 г.   

 • английски език, чешки, сръбски и хърватски език;
 • магистърските програми:

-“Език и лингвистика в глобалния свят“;

-„Превод и съвременна англоезична литература“;

-„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“;

-„Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

16 септември 2020 г.   

 •  български език и литература, етнология;
 •  магистърска програма „Българският език като чужд език“.

18 септември 2020 г.   

 • немски език, френски език, руски език, гръцки език;
 • магистърските програми:

– „Филологически аспекти на работа в медиите“;

– „Превод“ (гръцки език).

19  октомври 2020 г.   

 • английски език, чешки, сръбски и хърватски език
 • магистърските програми:

-“Език и лингвистика в глобалния свят“;

-„Превод и съвременна англоезична литература“;

-„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“;

– „Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

21  октомври 2020 г. 

 • български език и литература, етнология;
 • магистърска програма „Българският език като чужд език“.

23 октомври 2020 г.      

 • немски език, френски език, руски език, гръцки език
 • магистърските програми:

– „Филологически аспекти на работа в медиите“;

-„Превод“ (гръцки език).

 

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.

 

 

Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език (краен срок: 12.06.2020 г.)

Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград обявява Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език.

Теми за конкурса на български език:

 1. “Пътуването, което ме очаква”
 2. “Думите – пътят към другите”
 3. “Моето писмо в бутилка”
 4. “Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?”

Теми за конкурса на английски език:

 1. “Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)”
 2. “Social distancing versus social solidarity”
 3. “The future of the Bulgarian language in the global world”
 4. “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

 

За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката от есето на български език може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология“, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм“, 5) Чужд език и бизнес администрация“, а  оценката от есето на английски език може да послужи за прием в  някоя от следните специалности: 1) “Английска филология“, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Текстовете трябва да бъдат изпращани на имейл: konkurs2020@ abv.bg.

Краен срок за изпращане на есетата: 12.06.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 15.06.2020 г.

 

Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

За четиринадесета поредна година и за пръв път онлайн в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха традиционните Национални филологически четения за студенти и докторанти. Научният форум бе открит с приветствие към участниците от Декана на Филологическия факултет – проф. д-р Магдалена Панайотова. Големият брой студенти и докторанти от български и чуждестранни висши училища се срещнаха чрез виртуална връзка с членовете на научното жури в две секции – „Литературознание“ и „Езикознание“.

В секция „Езикознание“ участие взеха общо шестнадесет студенти и докторанти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Университета за национално и световно стопанство и др. За пореден път на форума имаше и международно присъствие ‒ от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“, Република Полша.

Младите изследователи демонстрираха впечатляваща компетентност в изключително разнообразни сфери на езиковедското познание. Представени бяха доклади на български, руски и английски език от областта на диалектологията, лексикологията, стилистиката, социолингвистиката, историята на българския книжовен език, теорията на превода, методиката на чуждоезиковото обучение. Не липсваха и етноложки проучвания. Като особено ценни се откроиха съпоставителните и интердисциплинарните изследвания.

Националното жури, в състав доц. д-р Р. Цонев от Югозападния университет „Неофит Рилски“, доц. д-р Д. Карапеткова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Б. Янев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, изказа задоволството си от интересните доклади и похвали участниците за старанието и за собствения принос при осветляването на разглежданите проблеми.

В условията на сериозна конкуренция бяха присъдени следните награди: две първи места ‒ за Йоана Томова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „On the Topic of Phraseological Units (A Comparative Analysis of English and Bulgarian Based on the Word “Life”)“ и за Симеон Михалков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада му  „От класическото арго до съвременния гръцки и български младежки сленг“; за две втори места ‒ за Виталий Емелияненков от Университета „Мария Кюри-Склодовска в Люблин“ за доклада „Хореографическая терминологическая система в болгарском языке“ и за Румяна Попова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада „Analysis of Names and Nicknames of Characters from Literary Works by Chudomir“; две трети места ‒ за Веселка Лазова и за Щерьо Щерев, представители на Югозападния университет „Неофит Рилски“, за докладите им, съответно „Translation of phraseological units with base word “metal” from English to Bulgarian“ и „Бежанците от Егейска Македония и техните наследници – предварителни бележки“.

По време на литературната сесия журито с председател проф. дфн Цветан Ракьовски и членове доц. д-р Роман Хаджикосев, проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Йордан Ефтимов сподели впечатлението си от прочетените разработки. Доц. Ефтимов отбеляза големия диапазон от участници – от студенти в първи курс до докторанти пред защита от различни научни институции – ЮЗУ, СУ, ПУ, НБУ, ВТУ, УНСС и др.. Журито беше впечатлено от разнообразието в тематиката и актуалността на повечето изследвания. Проф. Личева изтъкна наличието на интересни доклади, които демонстрират разнообразни подходи и интерпретации, а авторите им се отличават с иновативност, интересни хрумвания, стойностни практически анализи и добра теоретична подготовка.

Наградените в секция „Литературознание“ са 5 участници от общо 20. Първо място бе присъдено на Ванеса Андонова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Как Ерос се превърна в Дявола или за пропадането на един умопобъркан в бездна“. Наградите за второ място са две, съответно за Александър Христов от Великотърновския университет за неговия доклад „Сборниците-предвестници на Елин-Пелиновата книга „Черни рози“ (1928)“ и за Франческа Земярска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Автобиографичната маска в трилогията “Лабиринтът на света”“. На трето място бяха класирани също двама участници: Магдалена Шимова от Югозападния университет „Неофит Рилски“ за доклада ѝ „Пътят към Бога и прераждането в „Престъпление и наказание“ на Достоевски“ и Мартина Недялкова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за доклада ѝ „Поколение и тенденции в най-новата българска поезия“.

В сесиите взеха участие млади учени и постдокторанти от Филологическия факултет: гл.ас. д-р Иванка Сакарева, гл.ас. д-р Мария Анастасова, гл.ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева, гл.ас. д-р Яна Манова-Георгиева, гл.ас. д-р Красимира Хаджиева, гл. ас. д-р Валентина Донева, ас. д-р Павел Филипов, ас. д-р Дмитро Гергинов, ас. д-р Наделина Ивова, ас. д-р Милена Накова-Петрова и ас. д-р  Соня Христова.

Организирането на научната конференция е тяхната менторска стъпка към по-младите им колеги, доколкото една от най-важните задачи в научната дейност е предаването на усвоените знания и умения. Младите учени ще бъдат в редакционния екип при оценката на научните докладите. След съответното рецензиране одобрените за публикуване статии, ще бъдат включени в сборник с научно рецензиране, който ще бъде рефериран в НАЦИД.

Нови бакалавърски програми във Филологическия факултет (прием 2020-2021 година)

В ЮЗУ “Неофит Рилски” са утвърдени нови специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”: 1) “ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” и 2) „СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (РУСКИ, ЧЕШКИ ИЛИ ХЪРВАТСКИ) И ТУРИЗЪМ“.

Приемът на студенти по двете нови специалности стартира от настоящата кандидатстудентска кампания за предстоящата учебна 2020-2021 година.

Подготовката на новите образователни програми е резултат от съвместните усилия на Филологическия факултет и Стопанския факултет. Студентите по специалностите ще се обучават във Филологическия факултет по професионално направление 2.1. “Филология”.

 

Светли празници!

Светли празници, скъпи колеги!

Бъдете здрави,

светлина и благодат

за вас и семействата ви!

проф. Магдалена Костова-Панайотова

Конкурс за есе за кандидат-студенти (РЕЗУЛТАТИ)

Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”.

В него се включиха десетки участници, от които бяха отличени 32 с есе на български език, а  16  бяха одобрени със своите разсъждения  по обявените теми на английски.

Комисията, оценяваща есетата,  отбеляза изключително високото ниво на участниците, което сериозно затрудни избора на най-добрите. Общото мнение е, че голяма част от получените текстове разкриват зрели, мислещи, социално отговорни млади хора, със собствени позиции и високо ниво на езикова подготовка и култура.

Единодушното решение на журито определи трите най-добри есета, получили максималната оценка

Български език:

Александра Евтимова – „Моето писмо в бутилка“

Бюлент Ибрахим – „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?

Калина Кръстева – „Пътуването, което ме очаква“

 Английски език:

Радослав Илиянов Стоянов “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

Ивайло Ангелов Захариев “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

Кристиян Петров “Knowledge is the antidote to fear” (R.W. Emerson.

 Отличените най-добри есета ще получат насърчителни награди.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология“, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм“, 5) „Чужд език и бизнес администрация

Отличените участниците с есе на английски език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) “Английска филология“, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).