Напусна ни проф. д-р Иван Кочев

Югозападният университет “Неофит Рилски” с дълбоко прискърбие съобщава, че в навечерието на Деня на народните будители, на 31 октомври 2021 г., на 86-годишна възраст ни напусна проф. д-р Иван Кочев – един от най-изтъкнатите български езиковеди. Автор e на повече от 300 научни труда в областта на българската диалектология, фонологията и фонетиката, балканското и славянското езикознание. Създава цяла школа от млади учени – научен ръководител е на над 20 успешно защитили докторанти и на повече от 200 дипломанти. Започва своята научна дейност като аспирант на проф. д-р Стойко Стойков в Българската академия на науките, впоследствие става дългогодишен ръководител на Секцията за българска диалектология и заместник-директор на Института за български език.

Професионалният път на проф. Кочев в Югозападния университет започва през 1988 г. От 1995 г. до 2004 г. е редовен професор, а от 2004 г. – гост-професор в ЮЗУ “Неофит Рилски”. През 2015 г. получава почетното звание “Доктор хонорис кауза” на Югозападния университет.

Бившият председател на Международния комитет на славистите проф. д-р Януш Шатковски (Полша) определя проф. д-р Иван Кочев като “несъмнено най-добрия съвременен познавач на българските диалекти” .

“Осемнадесет години бележат научноизследователската ми дейност в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Без каквото и да е преувеличение, категорично мога да заявя, че това е един от най-щастливите и успешни периоди от моя живот, тъй като е свързан очевидно с призванието ми да бъда в непосредствена близост с най-младото поколение, жадуващо да учи и да се образова. Макар, че съм възпитаник на БАН и по-голямата част от работата ми е протекла в Института за български език, където бях заместник-директор и ръководител на Секцията за българска диалектология с лингвистичен атлас, а също така и десет години в Софийския университет (по линията на интеграцията на БАН с него), едва в ЮЗУ получих пълна възможност да разгърна силите си като истински преподавател” – думи на проф. Кочев в списанието “Езиков свят”, Том 3 от 2007 година.

Поправителна сесия (задочна форма на обучение) – 2022 г.

Уважаеми колеги,

Поправителната сесия за студентите от специалност “Българска филолгия”, задочна форма на обучение, ще се проведе от 17 януари 2022 г. до 23 януари 2022 г.

 

Проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова

Конкурс за лектори по български език и литература в Армения, Полша, Франция и Украйна – срок до 25.10.2021 г.

О Б Я В A
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР
на преподаватели по български език и литература за академичната
2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:

Висше училище, държава, населено място
1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения
2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
3. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция
4. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна

I. Изисквания към кандидатите
I.1. Минимални изисквания, предвидени в Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища:
1.1. Да заемат към момента на кандидатстването академична длъжност по трудово правоотношение в държавно висше училище в България или в научен институт с акредитация в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение с Министерството на образованието и науката:
1.1.1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
1.1.2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
1.1.3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
1.1.4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
1.1.5. Югозападен университет “Неофит Рилски”
1.1.6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките
1.1.7. Институт по литература към Българската академия на науките
1.2. Да имат най-малко образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“.
1.3. Да имат най-малко три години преподавателски стаж (през последните пет години) във висше училище.
1.4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на ниво минимум B2 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

I.2. Изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните висши училища:
1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения
 Ползване на английски или руски език на ниво B2/C1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.
2. Познански университет „Адам Мицкевич“
 Образование: магистърска степен;
 Знания и компетентности:
 специализация в преподаването на български език като чужд или практически опит в тази област;
 владеене на английски език на ниво B2.
3. Университет „Екс-Марсилия“
 Образование – минимално изискване за магистърска степен;
 Знания и компетентности:
 опит в преподаването на български език като чужд, включително за начина-ещи;
 задължително владеене на френски език, като език на преподаване.
Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2021/2022 година:
 200 часа курсове (TD – travaux dirigés), включващи курсове по български език на три нива – за начинаещи, средно напреднали и напреднали, както и курс по „Civilisation bulgare”.
4. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2021/2022 година:
Предвижда се преподаване на български език на около 150 студенти, разделени в 6 групи и 600 часа годишна натовареност (16 ч. седмично).

II. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
1. Кандидатите подават заявление и формуляр за участие в процедурата за подбор и прилагат необходимите документи, посочени в обявата – във висшите училища или научен институт по т. 1.1.
2. Ректорът на съответното висше училище или директорът на научния институт представя в Министерството на образованието и науката поименен списък на кандидатите и подадените документи.
3. Подборът на кандидатурите за преподаватели в чуждестранни висши училища се извършва от Комисия за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети, определена със заповед на министъра на образованието и науката.
4. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
5. Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети провежда интервю с допуснатите кандидати.
6. До интервю не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. I за съответното чуждестранно висше училище.
7. Кандидатите се уведомяват по електронна поща за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто в Министерството на образованието и науката.
8. Интервюто се провежда по график, който се обявява в деня на провеждането – от председателя на Комисията за подбор по т. II. 3.
9. В заседанията на Комисията за подбор може да участват представители на съответното чуждестранно висше училище или на дипломатическото представителство на държавата при проявен интерес от тяхна страна.
10. Избраният от Комисията кандидат се одобрява от съответното чуждестранно висше училище.

III. Необходими документи за участие в процедурата за подбор
1. Заявление и формуляр по образец, приложени към настоящата обява, до ректора на съответното висше училище или директора на научен институт по т. I.1. за участие в процедурата;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие на документ за придобито висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
5. Списък с научните трудове и публикации (ако е приложимо);
6. Копие от трудова и/или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ изискуемия стаж;
7. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
8. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

IV. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават в срок до 25 октомври 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване:
1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“;
3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“;
5. Югозападен университет “Неофит Рилски”;
6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките;
7. Институт по литература към Българската академия на науките.

Подробна информация и документация за кандидатстване можете да намерите на сайта на МОН – Тук .

Онлайн курс по китайски език

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по китайски език – начинаещи и напреднали. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете ще се провеждат от китайски преподавател, говорещ английски език.

Заявления  за записване в курса се подават на имейл: filologia@swu.bg или в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Заявление

Срок за подаване на заявленията до 22 октомври 2021 година.

 Занятията ще се провеждат ОНЛАЙН във вторник или в петък в удобен за кандидатите час.

Изпитна сесия – задочна форма на обучение

Уважаеми колеги,
за студентите от Филологическия факултет, задочна форма на обучение, редовната изпитна сесия за учебната 2021/22 година за избираемите дисциплини ще се проведе НЕприсъствено чрез електронната платформа Blackboard и системата big blue button. Редовната изпитна сесия за задължителните дисциплини ще се проведе през м. декември 2021 година, а поправителната през м. януари 2022 година.

 

Проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова