Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в чуждестранни висши училища

Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ уведомява всички заинтересовани преподаватели, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg) <https://www.mon.bg/bg/100125>, е публикувана обявата за процедура за подбор на преподаватели за академичната
2022/2023 в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
4. Люблянски университет, Любляна, Словения;
5. Хумболт университет, Берлин, ФРГ;
6. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В.
Брюсов“, Ереван, Армения.

*Крайният срок за подаване на документи е **9 септември (петък) 2022 г. *

Обява за конкурс

Филологическият факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ обявява конкурс за едно работно място на половин щат за завършил специалност Филология с японски и английски език.

Необходими документи:

1) Диплома за завършено висше образование;

2) Автобиография;

3) Мотивационно писмо;

Документите на желаещите се подават на e-mail: filologia@swu.bg в срок до 20.06.2022 г.

Конкурс за лектори по български език и литература в Армения, Полша, Франция и Украйна – срок до 25.10.2021 г.

О Б Я В A
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР
на преподаватели по български език и литература за академичната
2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:

Висше училище, държава, населено място
1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения
2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
3. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция
4. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна

I. Изисквания към кандидатите
I.1. Минимални изисквания, предвидени в Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища:
1.1. Да заемат към момента на кандидатстването академична длъжност по трудово правоотношение в държавно висше училище в България или в научен институт с акредитация в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение с Министерството на образованието и науката:
1.1.1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
1.1.2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
1.1.3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
1.1.4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
1.1.5. Югозападен университет “Неофит Рилски”
1.1.6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките
1.1.7. Институт по литература към Българската академия на науките
1.2. Да имат най-малко образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“.
1.3. Да имат най-малко три години преподавателски стаж (през последните пет години) във висше училище.
1.4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на ниво минимум B2 от Общоевропейската референтна езикова рамка.

I.2. Изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните висши училища:
1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения
 Ползване на английски или руски език на ниво B2/C1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.
2. Познански университет „Адам Мицкевич“
 Образование: магистърска степен;
 Знания и компетентности:
 специализация в преподаването на български език като чужд или практически опит в тази област;
 владеене на английски език на ниво B2.
3. Университет „Екс-Марсилия“
 Образование – минимално изискване за магистърска степен;
 Знания и компетентности:
 опит в преподаването на български език като чужд, включително за начина-ещи;
 задължително владеене на френски език, като език на преподаване.
Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2021/2022 година:
 200 часа курсове (TD – travaux dirigés), включващи курсове по български език на три нива – за начинаещи, средно напреднали и напреднали, както и курс по „Civilisation bulgare”.
4. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2021/2022 година:
Предвижда се преподаване на български език на около 150 студенти, разделени в 6 групи и 600 часа годишна натовареност (16 ч. седмично).

II. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
1. Кандидатите подават заявление и формуляр за участие в процедурата за подбор и прилагат необходимите документи, посочени в обявата – във висшите училища или научен институт по т. 1.1.
2. Ректорът на съответното висше училище или директорът на научния институт представя в Министерството на образованието и науката поименен списък на кандидатите и подадените документи.
3. Подборът на кандидатурите за преподаватели в чуждестранни висши училища се извършва от Комисия за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети, определена със заповед на министъра на образованието и науката.
4. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
5. Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети провежда интервю с допуснатите кандидати.
6. До интервю не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. I за съответното чуждестранно висше училище.
7. Кандидатите се уведомяват по електронна поща за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто в Министерството на образованието и науката.
8. Интервюто се провежда по график, който се обявява в деня на провеждането – от председателя на Комисията за подбор по т. II. 3.
9. В заседанията на Комисията за подбор може да участват представители на съответното чуждестранно висше училище или на дипломатическото представителство на държавата при проявен интерес от тяхна страна.
10. Избраният от Комисията кандидат се одобрява от съответното чуждестранно висше училище.

III. Необходими документи за участие в процедурата за подбор
1. Заявление и формуляр по образец, приложени към настоящата обява, до ректора на съответното висше училище или директора на научен институт по т. I.1. за участие в процедурата;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие на документ за придобито висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
5. Списък с научните трудове и публикации (ако е приложимо);
6. Копие от трудова и/или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ изискуемия стаж;
7. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
8. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

IV. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават в срок до 25 октомври 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване:
1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“;
3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“;
5. Югозападен университет “Неофит Рилски”;
6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките;
7. Институт по литература към Българската академия на науките.

Подробна информация и документация за кандидатстване можете да намерите на сайта на МОН – Тук .

Конкурс за есе на български или на английски език

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе на български или на английски език.

Можете да изберете една от следните теми за конкурса на български език:

 1. Пътуването, което ме очаква“
 2. Думите – пътят към другите
 3. „Моето писмо в бутилка“
 4. 4. „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?“

 Темите за конкурса на английски език са:

 1. Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)
 2. Social distancing versus social solidarity
 3. The future of the Bulgarian language in the global world
 4. What lessons can be learned from the coronavirus crisis

Изпращайте вашите текстове на имейл konkurs2021@abv.bg.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) „Българска филология, 2) „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с английски, руски, гръцки или китайски), 3) „Английски език и етнология и 4) „Славянски език (руски) и туризъм, 5) „Чужд език и бизнес администрация. Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) „Английска филология, 2) „Английски език: превод и комуникации и 3) „Приложна лингвистика (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Крайният срок за изпращане на есетата е 30.04.2021 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 10.05.2021 г.

 

 

Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език (краен срок: 12.06.2020 г.)

Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград обявява Втори кръг на конкурса за есе на български или на английски език.

Теми за конкурса на български език:

 1. “Пътуването, което ме очаква”
 2. “Думите – пътят към другите”
 3. “Моето писмо в бутилка”
 4. “Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?”

Теми за конкурса на английски език:

 1. “Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)”
 2. “Social distancing versus social solidarity”
 3. “The future of the Bulgarian language in the global world”
 4. “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

 

За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката от есето на български език може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология“, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм“, 5) Чужд език и бизнес администрация“, а  оценката от есето на английски език може да послужи за прием в  някоя от следните специалности: 1) “Английска филология“, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Текстовете трябва да бъдат изпращани на имейл: konkurs2020@ abv.bg.

Краен срок за изпращане на есетата: 12.06.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 15.06.2020 г.

 

Конкурс за есе за кандидат-студенти (РЕЗУЛТАТИ)

Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”.

В него се включиха десетки участници, от които бяха отличени 32 с есе на български език, а  16  бяха одобрени със своите разсъждения  по обявените теми на английски.

Комисията, оценяваща есетата,  отбеляза изключително високото ниво на участниците, което сериозно затрудни избора на най-добрите. Общото мнение е, че голяма част от получените текстове разкриват зрели, мислещи, социално отговорни млади хора, със собствени позиции и високо ниво на езикова подготовка и култура.

Единодушното решение на журито определи трите най-добри есета, получили максималната оценка

Български език:

Александра Евтимова – „Моето писмо в бутилка“

Бюлент Ибрахим – „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?

Калина Кръстева – „Пътуването, което ме очаква“

 Английски език:

Радослав Илиянов Стоянов “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

Ивайло Ангелов Захариев “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”

Кристиян Петров “Knowledge is the antidote to fear” (R.W. Emerson.

 Отличените най-добри есета ще получат насърчителни награди.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология“, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм“, 5) „Чужд език и бизнес администрация

Отличените участниците с есе на английски език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) “Английска филология“, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

 

Как се кандидатства за участие в европейската програма за студентска мобилност Еразъм+?

Студенти и докторанти

След като на сайта на университета бъдат обявени сроковете за кандидатстване по програма Еразъм+,  студентите и докторантите, желаещи да се обучават един или два семестъра в партньорски университет, подават в кабинет 107 на Ректоратаза заявление за участие, адресирано до Декана на Филологическия факултет, което съдържа:

Лично име, презиме, фамилия,  факултетски номер, специалност, курс, имейл, телефон,  постоянен адрес, приемащ университет и държава (могат да се изброят няколко университета, подредени по реда на желание), период на обучение, семестриален успех от взетите до момента изпити.

Към заявлението се прилага кратко CV,  мотивационно писмо и академична справка. Изисква се владеене на английски език – ниво B1/B2.

Право да кандидатстват имат всички студенти и докторанти на Филологическия факултет (редовна или задочна форма; държавна поръчка или платено обучение, ОКС бакалавър, магистър или доктор), включително първокурсници, с успех най-малко Мн. добър 4,50.

Селекционна комисия, назначена със заповед на Декана, провежда събеседване с кандидатите.

Резултатите се обявяват веднага на информационните табла и на сайта на Факултета.

С избраните студенти се провежда инструктаж, на който се запознават с документите, които трябва да подготвят за приемащия университет,  сроковете за изпращането им и начините на отчитане на мобилността.

За допълнителна информация – Координатор за Филологическия факултет

доц. д-р Маринела Младенова

marinela_mladenova@abv.bg

Не се колебайте да се свържете и с университетския координатор на програмата – Станислав Грозданов, на телефон 0886 62 79 04 или имейл stanislav_grozdanov@swu.bg, ако имате допълнителни въпроси относно вашите мобилности.

Преподаватели

Преподавателите, желаещи да участват в мобилност с цел преподаване, подават при секретарката на факултета заявление до Декана, към което прилагат  работна програма (договор), одобрена и подписана от приемащия университет. С предимство са преподаватели, които:

 1. За първи път реализират мобилност;
 2. Съдействали са за сключване на договор със съответния (или с друг) университет.

Заявление за преподаватели

Работна програма (договор) за преподаватели

Регистрационен формуляр за задгранични командировки за преподаватели