Покана за шестата сбирка на Форума “Българска граматика”, организиран от ЮЗУ и БАН

Форум „Българска граматика“ 2019

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“.

Темата на тазгодишния форум е Граматичните системи в синхрония и диахрония.

Форумът ще се състои на 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 9:15 до 17:30 ч. в Големия салон на Института за български език при БАН (бул. „Шипченски проход“ 52).

 

Програма – Download

 

17 октомври 2019 година

9:15 – 9:30 Откриване на Форума

9:30 – 10:00 Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Зависимост и йерархия между граматичните системи.

10:00 – 10:30 Проф. Стефана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Разбирането за категория като важен фактор за развитието на лингвистичните парадигми.

10:30 – 11:00 Почивка

11:00 – 11:30 Доц. Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Триелементен структурен модел в индоевропейските граматични системи като проекция на митологичните представи и на човешкото познание за света.

11:30 – 12:00 Проф. Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Две хипотези за характера и резултатите от взаимодействието на граматичните системи в Балканския езиков съюз.

12:00 – 12:30 Проф. Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Българската граматика през ситото на книжовния език и Европейският езиков съюз (SAE).

12:30 – 13:00 Дискусионна сесия

13:00 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 13:45 Проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Типология на взаимоотношенията между граматическите категории в българския език.

13:45 – 14:00 Проф. Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Граматичната метаморфоза на българския детски език в зората на човешкия живот.

14:00 – 14:15 Доц. Радослав Цонев (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Някои начини за изразяване на абсолютната превъзходна степен в българските интернет форуми.

14:15 – 14:30 Гл. ас. Енчо Тилев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Категориалните и некатегориалните значения като конституиращи елементи на езиковата система.

14:30 – 14:45 Гл. ас. Биляна Тодорова (Югозападен университет „Неофит Рилски“): Съществителното име в ролята на предпоставено несъгласувано определение в съвременната речева практика.

14:45 – 15:15 Дискусионна сесия

15:15 – 15:30 Почивка

15:30 – 15:45 Доц. Ваня Зидарова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Именната детерминация – морфологична традиция и семантико-прагматична интерпретация.

15:45 – 16:00 Доц. Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Акцентно изтъкване на членната морфема.

16:00 – 16:15 Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): От най-близкия род към видовата характеристика.

16:15 – 16:30 ДоцЦветомира Венкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): От машинен превод към формална граматика.

16:30 – 17:00 Дискусионна сесия

 

Сесия, посветена на 160-годишнината от рождението и 60-годишнината от кончината на акад. Ал. Теодоров-Балан

17:00 – 17:15 Проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): За Балан, за културата на речта и духа на езика.

17:15 – 17:30 Доц. Катя Чаралозова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Категорията определеност / неопределеност в „Нова българска граматика“ на Ал. Теодоров-Балан.

17:30 Закриване на Форума

 

Ще бъдат представени проблеми, обхващащи широк спектър в сферата на българската граматика. Това ще даде възможност да бъдат засегнати както по-глобални въпроси, отнасящи се до общите явления и модели в граматичните системи, езиковата типология, отношенията и съпоставките между различни системи, така и по-конкретни теми, свързани с процесите и явленията вътре в самите системи. Представените изследвания могат да се основават на различни теоретични методи и подходи, а системите могат да бъдат разглеждани в синхронен или в диахронен план. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:

  • Какви зависимости се наблюдават между граматичните системи?
  • Кои начини са подходящи за моделиране на граматичните системи?

Целта е не само да се направят генерални обобщения по разискваните теми, а и да се обменят мнения, да се предложат хипотези и да се създаде творческа атмосфера за непосредствен разговор и обмен на идеи.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организират шеста сбирка на Форума „Българска граматика“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“

 

Международна научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII / International Scientific Conference POLYSLAV XXIII / Международная научная конференция POLYSLAV XXIII

На 9 септември 2019 г. в Университетския център “Бачиново” бе открита международната конференция ПОЛИСЛАВ, която се провежда за първи път в България. Домакин на двадесет и третото издание на престижния форум е Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”.

Конференцията бе открита от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. Той подчерта, че е чест за Югозападния университет да бъде домакин на форума и отбеляза, че в университета работят изключително млади и амбициозни учени и преподаватели.

Приветствия към участниците отправиха и деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова и ръководителят на Катедрата по български език доц. д-р Лъчезар Перчеклийски.

Проф. Панайотова отбеляза, че конференцията е четвъртото международно събитие, организирано  от Филологическия факултет в рамките на една година.

“Осъществяването на контакти във връзка със славянството, подкрепата на славистичните изследвания за нас е мисия като факултет. Всички знаем, че езикът на съвременния свят е английският език, но в нашия факултет се отстоява на многообразието на езиците, многообразието на различните славистични изследвания и това се вижда от реферираните списания “Балканистичен форум” и “Езиков свят”, които Филологическият факултет издава”, каза проф. Панайотова.

“Този форум е не само лингвистичен, от няколко години ПОЛИСЛАВ се опитва да разшири своя кръгозор като темите, свързани със славистиката са в най-широкия смисъл на думата. Радостен съм, че тази година във форума, освен лингвисти, участват литературоведи и историци”, каза доц. Перчеклийски. Той изрази надежда, че конференцията ще продължава да се разширява и постигнатото ще бъде от полза не само за учените, но и за обществото.

В конференцията, която ще продължи до 11 септември 2019 г. участват 90 изследователи слависти от 27 университета и научни института от България, Сърбия, Словения, Чехия, Полша, Унгария, Германия, Русия, Украйна, Япония и др. Докладите от форума се публикуват в сборник, който е индексиран в авторитетната платформа за научни данни Web of Science.Организатори на научното събитие са Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” и Асоциацията на славистите POLYSLAV.

Още снимки от събитието

 

Programme_POLYSLAV XXIII

Conference Program-Download

ПОКАНА

INVITATION

ПРИГЛАШЕНИЕ

POLYSLAV XXIII Application Form

Международна научна конференция “Изтокът – Далечен и близък”, организирана от Филологическия факултет и Институт “Конфуций” – София

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Филологически факултет

 

Институт „Конфуций“, София

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Благоевград, 28 май 2019 г.

 

Конференцията е замислена като интердисциплинарен форум; в нея са поканени да участват учени от България, Китай, Италия, Чехия, Франция, Унгария,  Полша, Словакия, Гърция, Русия, Украйна, Германия и Австрия.

В тази връзка предвиденият форум ще провокира дебат по различни въпроси, които засягат езика, литературата, философията, културата, както и дипломацията, правото, икономиката, големия геополитически проект „Един пояс, един път“ и др.

 

  • Конференцията ще се състои на 28 май 2019 г. в зала 114, Първи учебен корпус на Югозападния университет (гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66).

ПОКАНА – Download

ПРОГРАМА – Download

 

Международна конференция с фокус към кариерното и творческото развитие, свързано с хуманитарните науки и изкуствата

Здравейте,
Имаме удоволствието да поканим Ваш представител като говорител на SlavConf. – втора международна конференция за хуманитарни науки, бизнес и образование, която ще се състои на 19 и 20 октомври 2018г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Темите на лекциите и панелите са свързани с развитието на хуманитарните науки и изкуствата. Събитието е насочено към студенти, академици, организации, мениджъри на компании и представителите на образователния сектор.
Основните цели са: да се подобри връзката между университета и бизнеса;  да се развият иновациите в хуманитарния сектор; да се повишат възможностите за работа на студенти и хуманитаристи; да се обосноват дейностите за управлението на бизнес, свързан с хуманитарните науки и тези от образователния сектор; празнуваме желанието да създаваме.
SlavConf. | Желанието да създаваме /Desire of Creating/ 
Международна конференция за хуманитарни науки, бизнес, образование, изкуства, иновации и технологии. Първата конференция по рода си в Европа.
Панел „Бъдещето на филологията” 
Продължителност: 19 октомври, 13:30-14:30ч. /петък/
Продължителност на конференцията: 19 октомври 10:00-18:30ч. и 20 октомври 10:00-18:30ч.
Официалните езици на събитието са български и английски.
Екипът организира събитието с партньорството на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Студентския съвет при СУ, Националното представителство на студентските съвети, Националния студентски дом и Coca-Cola.
Прикачена е покана към студентите на Вашия университет.
С уважение,
АТАНАС НЕЙЧЕВ
главен организатор
@nasneychev | +359886296531
@slavconf | slavconf.com
SlavConf. | Desire of Creating
19 – 20 October 2018, Sofia
ПОКАНА – ТУК