Поредна успешна защита на докторска дисертация в Катедрата по славистика

На 17 юни 2019 г. от 13:00 часа в зала 1412 на УК 1 се състоя защитата на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” на Стоян Стефанов Митов – докторант в Катедрата по славистика на Филологическия факултет. Темата на дисертацията е “Рецепция на „Петербургски повести” на Н. В. Гогол в България през ХХ век– началото на ХХI век”, научен ръководител на докторанта е проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, а рецензии представиха  проф. д-р Ивайло Петров и доц. д-р Татяна Фед. Журито, което единодушно подкрепи представения труд, бе в състав: председател – проф. д-р Стилиян Стоянов и членове – проф. д-р Ивайло Петров,  доц. д-р Татяна Фед,  доц. д-р Светла Томанова и доц. д-р Радослава Илчева.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организират шеста сбирка на Форума „Българска граматика“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на шестата сбирка на Форума „Българска граматика“

 

Представяне на книгата “Академия за магьосници” от Ел Феъри – студентка в специалност “Английска филология”

Филологическият факултет Ви кани на представянето на книгата “Академия за магьосници” (Издателство “БАРД”) от Ел Феъри – студентка в специалност “Английска филология”. Събитието ще се състои на 16.05.2019 г., 11 ч., зала №114, ЮЗУ “Неофит Рилски”.

International Scientific Conference “THE EAST – SO FAR, SO CLOSE”, Blagoevgrad, 28 may 2019

SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI

Faculty of Philology

Confucius Institute in Sofia

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE EASTSO FAR, SO CLOSE

Blagoevgrad, 28 May 2019

 

The conference is conceived as an interdisciplinary forum: academics from Bulgaria, China, Italy, Czech Republic, France, Hungary, Poland, Slovakia, Greece, Russia, Ukraine, Germany and Austria are invited to take part in it.

This forum envisages to spark debate on various issues concerning language, literature, philosophy, culture, as well as diplomacy, law, economics, the One Belt and One Road initiative, etc.

 

  • The conference will take place on 28 May 2019 in Conference Room 114, at the Main Building of the South-West University (66 Ivan Mihaylov Str, Blagoevgrad, Bulgaria).

 

Invitation-Conference-SWU-28.05.19.doc – Download

Conference Program – Download

Международна научна конференция “Изтокът – Далечен и близък”, организирана от Филологическия факултет и Институт “Конфуций” – София

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Филологически факултет

 

Институт „Конфуций“, София

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Благоевград, 28 май 2019 г.

 

Конференцията е замислена като интердисциплинарен форум; в нея са поканени да участват учени от България, Китай, Италия, Чехия, Франция, Унгария,  Полша, Словакия, Гърция, Русия, Украйна, Германия и Австрия.

В тази връзка предвиденият форум ще провокира дебат по различни въпроси, които засягат езика, литературата, философията, културата, както и дипломацията, правото, икономиката, големия геополитически проект „Един пояс, един път“ и др.

 

  • Конференцията ще се състои на 28 май 2019 г. в зала 114, Първи учебен корпус на Югозападния университет (гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66).

ПОКАНА – Download

ПРОГРАМА – Download

 

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.
Дипломирали се през 2018 година студенти е необходимо в срок до 22 февруари 2019 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.
Препоръчително е официално облекло.

Публична лекция на проф. д-р Лилия Илиева на тема: Изданията на Петър Богдан Бакшич

На 12.12.2018 г. от 11.30 в зала 1531 проф. д-р Лилия Илиева от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” изнесе публична лекция на тема:

Изданията на Петър Богдан Бакшич

Публичната лекция е част от дейността на Лабораторията по лингвистична демография на Балканите към Катедрата по български език при Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

Преподавател от Филологическия факултет издаде книга за български писател, предлаган за Нобелова награда

Преподавателят от Катедрата по литература към Филологическия факултет гл. ас. д-р Елена Азманова-Рударска издаде монография за малко известния писател Иван Грозев. Тя е публикувана от престижното българско издателство „Рива”.

Иван Грозев е един от четиримата българи, предлагани за Нобелова награда – заедно с Пенчо Славейков, Иван Вазов и Ел. Багряна. Кандидатурата на Ив. Грозев е отправена от проф. М. Арнаудов през 1928 и 1929 година. Писателят е част от движението на българския символизъм и е един от основните представители на мистицизма в българската литература. Същевременно е един от първите преподаватели в Театралната школа (днес НАТФИЗ), един от председателите на културно дружество „Българско родно изкуство”. Сътрудник е на емблематични периодични издания като сп.„Българска сбирка”, сп. „Духовна култура”, в. „Напред”, сп.„Хиперион”, в. „Родно изкуство” (където е и гл. редактор) и др. Автор на поезия и драми, като с три от тях е предложен за престижната награда – „Златната чаша”, „Йов” и „Семела”.

Близко приятелство го свързва със Ст. Михайловски, Ник. Райнов, Ем. Попдимитров, Т. Траянов, Ив. Радославов, Л. Стоянов, акад. М. Арнаудов, Дим. Шишманов и др. Бил е учител на известни наши писатели, театрали, общественици – Й. Йовков, Ст. Л. Костов, Вл. Полянов, Хр. Бръзицов, Ал. Гиргинов, Гр. Василев, проф. Н. Милев и др.

Книгата е една възможност да запълни „липсващите” страници в българската литературна история. Биографията на Иван Грозев е разгледана в контекста на събитията от първата половина на ХХ век – обществени, политически, религиозни, исторически, литературни полемики и диалози. Изследването разкрива процесите, взаимоотношенията и явленията в българския социален и културен живот през първата половина на ХХ век и присъствието и ролята на Иван Грозев в тях. В монографията на гл. ас. д-р Елена Азманова са събрани множество архивни документи и споменни материали, което я прави интересна както за специалистите, така и за по-широк кръг читатели.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА В БЛАГОЕВГРАД – ТУК