Защити на дипломни работи в катедра „Литература”

На 02.07.2018 година се проведоха защити на дипломни работи в рамките на държавна изпитна сесия 2017/2018 учебна година. В състава на Държавната комисия бяха проф. д.н. Цв. Ракьовски,  проф. д-р Ст. Стоянов и доц. д-р Р. Хаджикосев. На сесията се явиха две дипломантки от специалност „Българска филология”, бакалавърска степен – Цветелина Митова, (редовно обучение) и Гергана Асенова (задочно обучение). Двете дипломни разработки бяха представени на изключително високо ниво и заслужено получиха оценки отличен (6).  Тезите на дипломните работи впечатлиха със смелостта да имат за предмет на изследване най-новата българска и чужда литература – все още подлежаща на оценки и преоценки.

Цветелина Митова, под научното ръководство на доц. д-р Р. Хаджикосев, беше разгледала романа „Възвишение” от М. Русков. Особен интерес предизвика както текстуалният анализ, така и интертекстуалното полагане на романа в съвременното културно пространство – неговите екранни и сценични версии.

Гергана Асенова, под научното ръководство на гл. ас. д-р Ел. Азманова-Рударска, беше развила актуалната от политическа гледна точка днес представа за Изтока и Запада в литературните, културологични, религиозни и политически измерения в творчеството на жени писателки. Анализът обхваща обширен регистър от жанрови приплъзвания – биографични, фикционални и документално-художествени творби на жени-творци като Из. Шопова, М. Фиорато, Елиф Шафак и др.

Двете студентки са с дългогодишен подчертан интерес към литературата и литературното творчество, което се доказва и от постигнатите успехи от тях дотук. Цветелина Митова е носител на няколко национални, областни и университетски награди в конкурси за есе, като най-престижната сред тях е националният конкурс „Носители на просвета”, където тя завоюва първо място за 2017 година.

Гергана Асенова издаде първата си книга през 2017 г. – „Стихчета за малки и пораснали деца”. Една от творбите й, „Хвърчило”, се превърна в песен по музикалната композиция на проф. Кр. Тасков, преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София. Песента ще участва на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината”, 2018.

Да им пожелаем успех и нови творчески постижения в областта на словото!

 

Композираха песен по стихотворение на наша студентка

Гергана Асенова е една от изявените студенти на Факултета ни. Тя се обучава в специалност „Българска филология”, задочна форма. Същевременно работи като учител в гр. Земен. В края на 2017 година тя публикува първата си книга – „Стихчета за малки и пораснали деца” към изд. „Фабер”, В. Търново.  Стихосбирката й е предназначена за детската аудитория, като всяка от творбите е придружена с картинка за оцветяване. В края на април електронното издателство „Литернет” публикува нейни стихове. Едно от тях зарадва наш известен композитор и преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – проф. Красимир Тасков. Новата песничка „Хвърчило”, текст на Гергана Асенова и музика и аранжимент проф. Кр. Тасков, ще бъде представена на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината”, 2018.

Наскоро Гергана Асенова защити дипломна работа на тема „Изтокът и Западът в творчеството на жени писателки” към катедра „Литература”. Научен ръководител на дипломната разработка е гл. ас. д-р Ел. Азманова-Рударска.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящата квалификационна характеристика отразява целите на подготовка, методите и средствата за тяхното реализиране, обхвата и равнището на професионалните знания и умения, които завършилите специалността придобиват, както и областите на бъдещата им професионална реализация.

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността

Основна цел в обучението на студентите от специалността “Английски език: превод и комуникации” (ОКС “Бакалавър), е оптимално да се съчетае теоретическата с практическата подготовка, за да се осигури високо качество на образованието на обучаваните и конкурентоспособност на пазара на труда на завършилите.

Студентите получават висококвалифицирана фундаментална подготовка по един чужд език в рамките на четиригодишно обучение (осем семестъра), от които две години (четири семестъра) са определени за т.н. базисна подготовка. В предвидените семинарни занятия и извънаудиторна заетост студентите овладяват чуждия език до ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Заложените в Учебния план общотеоретични дисциплини целят да запознаят студентите с основите на съвременната лингвистика – на български и на чужд език. Образователният минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на чуждия език цели да ориентира студентите в избора на профил след завършването на базисната подготовка.

През III и IV семестър студентите задълбочават познанията и усъвършенстват езиковите си умения и чрез избираемите дисциплини, разделени в две групи с условни названия: I група – общообразователни дисциплини, II група – чуждоезикови дисциплини. В съответствие със съвременните образователни изисквания са създадени условия за придобиване на специализирани умения за работа с компютър и за компютърна текстообработка.

Профилираното обучение след успешно завършване на двегодишния базисен курс (успешно положен изпит по чуждия език) предвижда двегодишно обучение (четири семестъра) в един от следните два профила:

Профил I: Административен преводач кореспондент от и на (съответния чужд език)

Студентите овладяват и усъвършенстват умения и навици за работа в различни административни звена – офиси, български и чуждестранни фирми, консултантски бюра, хотелиерство, неправителствени организации, държавна администрация. За целта са предвидени необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка

Профил II: Преводач от и на съответния чужд език

Студентите овладяват теоретични и практически постановки за превеждане от и на чуждия език, както и върху усвояването и усъвършенстването на умения за писмено и устно превеждане на текстове от различни жанрове и епохи, както и от различни сфери на обществения и икономическия живот. По време на Преводаческата практика през VIII семестър студентите в реални работни условия прилагат усвоените теоретични знания и придобитите практически умения и се подготвят за упражняване на професията Преводач в преводаческа агенция, онлайн или на свободна практика. Предвидени са необходимите теоретични дисциплини, както и набор от избираеми дисциплини за задълбочаване на теоретичната подготовка, за усъвършенстване на преводаческите умения или за овладяване на втори чужд език до ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

II. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации”

Завършилите специалността “Английски език: превод и комуникации” притежават теоретически и практически образователен минимум в областта на съвременното състояние на българския език и на чуждия език, както и практически умения за ползване на двата езика във всички видове речева дейност. Те са подготвени да се реализират във всички сфери на обществения живот, които изискват задълбочено лингвистично образование: български и чуждестранни частни и държавни фирми, държавната администрация, неправителствени организации, средства за масова информация, средни и висши училища, научни институти, издателства, редакции, медии, библиотеки, музеи и др.

В зависимост от избрания профил завършващите специалността “Английски език: превод и комуникации” получават следната квалификация:

Профил “Преводач от и на (съответния чужд език)”:

ОКС “Бакалавър”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Преводач от и на чуждия език (английски, немски, френски, руски, гръцки или др.).

СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: преводачески агенции; български и чуждестранни частни и държавни фирми; издателства; редакции; медии; неправителствени организации; научни институти и др.

ПРОФЕСИИ по Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България: 2643 Преводач

Download

Лекции на гл. ас. д-р Милен Малаков в Университета в Сегед, Унгария

Гл. ас. д-р Милен Малаков от Катедрата по славистика гостува по програмата “Еразъм +” на Университета в Сегед, Унгария. Съгласно предвидената работна програма на посещението изнесе две лекции пред студенти от Философския факултет, изучаващи български език – “Прагматика на определителния член в българския език – съвети за употребата на члена въз основа на езиковата практика” и “Зависимост между членуването
и комуникативното деление на изречението”.

Milen Malakov _plakát

Национални филологически четения за студенти и докторанти

На 11 май 2018 г., празникът посветен на св. св. равноапостолни Кирил и Методий, Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира за дванадесети път своите Национални филологически четения за студенти и докторанти.

Подробности – ТУК

Срок за кандидатстване по “Еразъм +”

Напомняме на всички колеги, че срокът за кандидатстване за студентска мобилност по програма “Еразъм +” за зимния семестър на академичната 2018-2019 г. приключва на 18.05.2018 г. Подробности за кандидатстването и университетите ще намерите ТУК.